Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘komputer’

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bicie ob­ser­wować roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jeszcze wiele ta­jemnic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycznej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierwszy zna­lazł tranzyt pla­nety po­za­sło­necznej PH2b. Swego od­krycia do­konał w ser­wisie Od​kryw​cy​Planet​.pl, który jest […]

Podgląd: Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

W dzi­siej­szych cza­sach nie wy­starczy dobry po­mysł. Trzeba umieć go „sprzedać”. Do­sko­nale wiedzą o tym fi­na­liści kon­kursu, który mo­gliśmy oglądać w TVP. Cyber-​oko, słu­żące do dia­gnozy i te­rapii osób po­zo­sta­ją­cych w śpiączce, uznane zo­stało wy­na­laz­kiem roku 2013. Zde­cy­do­wali o tym te­le­wi­dzowie, którzy za­gło­so­wali pod­czas fi­na­łowej gali w TVP1. System po­wstał pod kie­run­kiem prof. An­drzeja Czyżewskiego […]

Podgląd: Maszyny przyszłości dla przeszłości

Maszyny przyszłości dla przeszłości

No­wo­czesne, fu­tu­ry­styczne wręcz ma­szyny łą­czymy ra­czej z mniej lub bar­dziej od­ległą przy­szło­ścią. Pla­nu­jemy, wy­obra­żamy sobie jak mogą zmienić nasze życie. Tym­czasem mogą one pomóc w od­two­rzeniu tego, jak żyli nasi dziad­kowie. Właśne w takim celu swoje moce ob­li­cze­niowe wy­ko­rzy­stało Cen­trum In­for­ma­tyczne Świerk NCBJ. Dzięki temu moż­liwe było po­wstanie filmu War­szawa 1935. To krót­ko­me­tra­żowy film, pokazujący […]

Podgląd: W poszukiwaniu liczb pierwszych

W poszukiwaniu liczb pierwszych

Od­kryto wła­śnie, po czte­rech la­tach in­ten­syw­nych ob­li­czeń, naj­większą liczbę pierwszą, skła­da­jącą się z sie­dem­nastu mi­lionów cyfr (do­kładnie 17 425 170). Liczbą tą jest 257,885,161– 1 (2 do po­tęgi 57885161 minus 1). Ma­te­ma­tycz­nego wy­czynu do­konał Curtis Co­oper z Uni­ver­sity of Cen­tral Mis­souri w War­rens­burgu w ra­mach pro­jektu Great In­ternet Mer­senne Prime Se­arch (GIMPS), do któ­rego zaprzęgniętego […]

Podgląd: Długopis na byki

Długopis na byki

To nie jest wy­na­lazek tylko dla dzieci, które do­piero uczą się pisać. Także nam, do­ro­słym, zdarza się po­peł­niać w pi­saniu błędy gra­ma­tyczne i or­to­gra­ficzne. Dla tych wszyst­kich, którzy z or­to­grafią nie są ra­czej za pan brat, in­te­li­gentny dłu­gopis Lern­stift jest świa­teł­kiem w tu­nelu. Sy­gna­li­zuje błąd, gdy tylko pi­szący go po­pełni. Na po­mysł stwo­rzenia in­te­li­gent­nego długopisu […]

Podgląd: Biegam bo lubię, ale z kimś

Biegam bo lubię, ale z kimś

Bie­ganie jest w mo­dzie, bie­ganie jest zdrowe, ale… nie za­wsze mamy ochotę biegać bez to­wa­rzy­stwa. Dzięki nowym tech­no­lo­giom brak tego to­wa­rzy­stwa nie bę­dzie już wy­mówką, bo za­wsze bardzo łatwo mo­żemy zna­leźć kogoś do wspól­nego upra­wiania sportu. Spe­cjalną apli­kację, która po­może nam w zna­le­zieniu part­ne­trów, z któ­rymi bę­dziemy mogli po­biegać, czy za­grać w piłkę, opra­co­wali studenci […]

Podgląd: Materiał przyszłości równie szkodliwy jak azbest

Materiał przyszłości równie szkodliwy jak azbest

Ba­dania na­ukowców ze Szkocji wska­zują, że ma­te­riał przy­szłości jakim bez wąt­pienia mogą być wie­lo­war­stwowe na­no­rurki wę­glowe, jest tak samo groźny dla na­szego zdrowia jak azbest. Wdy­chane w du­żych ilo­ściach mogą pro­wa­dzić do róż­nych po­draż­nień i in­fekcji, które osta­tecznie mogą prze­ro­dzić się w no­wo­twór. Wdy­chanie mi­kro­sko­pij­nych włó­kien azbestu, ma­te­riału po­wszechnie uży­wa­nego w cza­sach PRL do ocieplania […]

Podgląd: Puszka Pandory

Puszka Pandory

Ko­niec nie jest bliski, ale może taki być, o ile nie po­wstrzy­mamy na­szej tech­no­lo­gicznej po­my­sło­wości — ostrze­gają bry­tyjscy na­ukowcy z Uni­ver­sity of Cam­bridge: pro­fesor ko­smo­logii i astro­fi­zyki Martin Rees, fi­lozof Huw Price oraz wy­na­lazca Skype — Jaan Tal­linn. Za­pro­po­no­wali oni stwo­rzenie cen­trum — Centre for the Study of Exi­sten­tial Risk (CSER) — które bę­dzie się […]

Podgląd: Jak wyglądał Fahrenheit?

Jak wyglądał Fahrenheit?

Do dziś nie za­chował się ani jeden por­tret Da­niela Ga­briela Fah­ren­heita. Nie wia­domo jak wy­glądał oprócz tego, że zgodnie z modą swojej epoki ubierał się w surdut oraz ka­mi­zelkę i nosił pe­rukę. Te skąpe dane nie prze­szko­dziły na­ukowcom z Po­li­tech­niki Gdań­skiej stwo­rzyć por­tret słyn­nego fi­zyka. Udało się to dzięki al­go­ryt­mowi ge­ne­tycz­nemu i spe­cjalnie opra­co­wanej aplikacji […]

Podgląd: Mikrofale idą na wojnę

Mikrofale idą na wojnę

Jak znisz­czyć wroga nie wy­sy­łając wła­snych i nie eli­mi­nując ob­cych żoł­nierzy? Wy­starczy „usmażyć” jego elek­tro­nikę mi­kro­fa­lami. Ra­kieta nad którą pra­cował ze­spół na­ukowców z Bo­eing Phantom Works, wy­po­sa­żona w emiter mi­kro­fali, wła­śnie udanie za­li­czyła pierwszy test bo­jowy na po­li­gonie w Utah. Po­cisk ra­kie­towy, który ofi­cjalnie na­zywa się CHAMP (Counter-​electronics High-​powered Mi­cro­wave Ad­vanced Mis­sile Pro­ject), do niszczenia […]

Strona 1 z 10 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›