Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘komórka’

Podgląd: Permanentna inwigilacja

Permanentna inwigilacja

Ga­zet czy­tamy co­raz mniej, bo co­raz mniej jest w nich tre­ści a wię­cej ob­raz­ków, re­klamy w te­le­wi­zji wy­prze­dane z rocz­nym wy­prze­dze­niem, ra­dio na za­krę­cie, w in­ter­ne­cie pa­nuje ko­mu­ni­ka­cyjna wolna ame­ry­kanka! To w jaki spo­sób mar­ke­te­rzy będą za­chę­cać nas do swo­ich pro­duk­tów albo usług? W jaki spo­sób za­uwa­żymy ich re­klamę? Pre­cy­zyjne do­tar­cie za­pew­niają już dziś sys­temy mo­bilne, pra­wie każdy Po­lak ma prze­cież ko­mórkę, […]

Audycja 59 – Gra w komórki

Co to są ko­mórki ma­cie­rzy­ste? Skąd się je bie­rze? Do czego mogą się przy­dać? Co w tym kon­tek­ście by­dło ma wspól­nego z czło­wie­kiem?

Podgląd: Jeden dzień bez komórki. Możliwe?

Jeden dzień bez komórki. Możliwe?

Dziś Świa­towy Dzień Bez Te­le­fonu Ko­mór­ko­wego. Czy po­tra­fimy od­sta­wić na­sze urzą­dze­nie mo­bilne co­dzien­nego użytku grzecz­nie na półkę i cho­ciaż przez ten je­den dzień w roku go nie wy­ko­rzy­sty­wać? Może to być trudne. Te­le­fon nie służy prze­cież tylko do kon­taktu ze zna­jo­mymi. Speł­nia także role ra­dia, apa­ratu fo­to­gra­ficz­nego i na­rzę­dzia pracy, dzięki któ­remu pro­wa­dzimy roz­mowy biz­ne­sowe oraz ko­rzy­stamy z do­stępu […]