Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘kolekcjoner’

Podgląd: Skrzydlata Beyonce

Skrzydlata Beyonce

Ba­da­nie po­cho­dze­nia nazw ga­tun­ko­wych jest na­prawdę fa­scy­nu­jące. Or­ga­ni­zmy zy­skują czę­sto na­zwy po­cho­dzące od sław­nych lu­dzi. Ostat­nio młody au­stra­lij­ski en­to­mo­log Bryan Les­sard po­sta­no­wił na­zwać mu­chę Scap­tia (Plin­thia) bey­on­ceae, bo jest wiel­kim fa­nem pio­sen­karki. Mu­cha ma piękny od­włok po­kryty zło­ci­stymi wło­skami, krą­głe kształty i się błysz­czy — zda­niem au­stra­lij­skiego uczo­nego z wy­glądu przy­po­mina gwiazdę pop. Skrzy­dlata Bey­once od­grywa ważną rolę […]

Podgląd: Skłodowska-Curie „wyceniona” na 20 zł

Skłodowska-Curie „wyceniona” na 20 zł

Na­ro­dowy Bank Pol­ski wpro­wa­dził dziś do obiegu nowy bank­not ko­lek­cjo­ner­ski o no­mi­nale 20 zł z wi­ze­run­kiem Ma­rii Skło­­do­w­skiej-Cu­­rie upa­mięt­nia­jąc w ten spo­sób 100. rocz­nicę przy­zna­nia Na­grody No­bla tej wy­bit­nej uczo­nej. To już drugi bank­not z wi­ze­run­kiem pol­skiej no­blistki. Pierw­szy bank­not z wi­ze­run­kiem Skło­­do­w­skiej-Cu­­rie o no­mi­nale 20.000 zł (wtedy to się ob­ra­cało kwo­tami!) zo­stał wy­co­fany z obiegu w związku z de­no­mi­na­cją zło­tego w 1995 r. Ma­ria Skło­­do­w­ska-Cu­­rie bę­dzie […]