Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘kobieta’

Podgląd: Człowiek pierwotny w centrum handlowym

Człowiek pierwotny w centrum handlowym

In­no­wa­cyjna go­spo­darka, ko­smiczne tech­no­lo­gie, smart­fony, lap­topy, ta­blety… Choć co­dzien­nie ko­rzy­stamy z no­wo­cze­snych ga­dże­tów oka­zuje się, że na­dal nie­wiele róż­nimy się od czło­wieka pier­wot­nego. Naj­le­piej wi­dać to pod­czas za­ku­pów w cen­trach han­dlo­wych. Za­nim jesz­cze roz­po­częła się walka o ogień, czło­wiek mu­siał za­dbać o je­dze­nie. Po­lo­wał bądź zbie­rał to, co nada­wało się na naj­bliż­szy po­si­łek. Dzi­siaj by pod­grzać obiad nie po­trze­bu­jemy […]

Podgląd: Jak zdobyć serce ukochanej kobiety?

Jak zdobyć serce ukochanej kobiety?

Męż­czyźni są wzro­kow­cami i ten zmysł wy­ko­rzy­stują wy­bie­ra­jąc part­nerkę. Ko­biety róż­nią się od męż­czyzn i part­ne­rów wy­bie­rają w zu­peł­nie inny spo­sób. Bry­tyj­scy na­ukowcy udo­wod­nili wła­śnie, że po­gło­ski o tym, ja­koby naj­waż­niej­szym kry­te­rium była gru­bość port­fela po­ten­cjal­nego part­nera jest mocno prze­sa­dzona. Pa­niom można za­wró­cić w gło­wie zu­peł­nie czym in­nym. Cen­nym da­rem, który kru­szy lody ko­bie­cych serc jest… ni­ski głos. Ze­spół na­ukow­ców […]

Podgląd: Romans w pracy – ma złe strony?

Romans w pracy – ma złe strony?

Lu­dzie flir­tują z róż­nych po­wo­dów. Jedni ro­bią to z chęci do­war­to­ścio­wa­nia się, inni dla za­bawy czy ze wzglę­dów emo­cjo­nal­nych. Wy rów­nież flir­tu­je­cie? Na­ukowcy zba­dali dla­czego to ro­bi­cie. Z usta­leń bry­tyj­skich uczo­nych wy­nika, że męż­czyźni flir­tują, bo nie lu­bią swo­jej pracy. Psy­cho­lo­dzy Chadi Mo­ussa i Ad­rian Banks z Uni­ver­sity of Sur­rey po­sta­no­wili spraw­dzić, czy obie­gowe prze­ko­na­nie, że flir­to­wa­nie w pracy po­bu­dza do […]

Podgląd: Mężczyźni do kuchni, kobiety do kopalni — o zasadzie równości praw

Mężczyźni do kuchni, kobiety do kopalni — o zasadzie równości praw

Czy latanie na szybowcach jest popularne wśród kobiet?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 12 Czy la­ta­nie na szy­bow­cach jest po­pu­larne wśród ko­biet?

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2