Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘kino’

Podgląd: Kinowe łzy

Kinowe łzy

Na­ukowcy ostat­nio do­wie­dli, że wbrew na­zwie fil­mowe „wy­ci­ska­cze łez” mają na nas bar­dzo po­zy­tywny wpływ. Oglą­da­jąc je, czu­jemy się szczę­śliwsi. Tra­giczne hi­sto­rie czę­sto do­ty­czą wiel­kich mi­ło­ści i w związku z tym, skła­niają wi­dzów do my­śle­nia o uko­cha­nych oso­bach i do­bro­dziej­stwach ich wła­snego ży­cia — tłu­ma­czy Si­lvia Kno­­bloch-We­­ste­r­wick, główna ba­daczka. Na­ukowcy z Ohio State Uni­ver­sity do­szli do ta­kich wnio­sków po do­świad­cze­niu […]

Podgląd: I ty zostaniesz… reżyserem!

I ty zostaniesz… reżyserem!

Wie­lo­krot­nie po wyj­ściu z kina stwier­dzamy, ze film się nam nie po­do­bał, że fa­buła nie­lo­giczna, a za­koń­cze­nie kom­plet­nie nie­od­po­wia­da­jące na­szym wy­obra­że­niom. W na­szym za­my­śle re­ży­ser­skim po­wstaje lep­sza wer­sja filmu. Cza­sami sam re­ży­ser przed­sta­wia wła­sną, inną od ofi­cjal­nej, wer­sję, nie­kiedy z zu­peł­nie in­nym za­koń­cze­niem. Być może już nie­długo to sami wi­dzo­wie będą mo­gli na ekra­nie na bie­żąco kie­ro­wać fa­bułą oglą­da­nego filmu. A wszystko […]

Podgląd: Raport mniejszości — gdy fikcja staje się rzeczywistością

Raport mniejszości — gdy fikcja staje się rzeczywistością

Pa­mię­ta­cie film „Ra­port mniej­szo­ści” z To­mem Cru­isem, w któ­rym bo­ha­ter wie­dział o prze­stęp­stwie za­nim je po­peł­niono? Kilka lat temu to był film science fic­tion, a dziś? To już nie fik­cja, a przed nami być może praw­dziwy prze­łom w dzia­ła­niach po­li­cji. Na­ukowcy z Santa Clara Uni­ver­sity w Ka­li­for­nii opra­co­wali opro­gra­mo­wa­nie dla po­li­cji po­zwa­la­jące prze­wi­dy­wać miej­sca i czas po­peł­nie­nia nie­któ­rych ty­pów prze­stępstw — po­in­for­mo­wał ma­ga­zyn New […]