Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘keele university’

Podgląd: Wulgaryzmy na receptę?

Wulgaryzmy na receptę?

Li­czy­li­ście kie­dyś ile razy dzien­nie prze­kli­na­cie? Ile razy sły­szy­cie prze­kleń­stwa? Klniemy gdy je­ste­śmy źli, ale te­raz kląć mo­żemy zgod­nie z za­le­ce­niami le­ka­rza. Zwłasz­cza, gdy ceny le­ków są co­raz wyż­sze. Oka­zuje się bo­wiem, że prze­kleń­stwa po­zwa­lają uśmie­rzyć ból. Czy będą za­tem przy­pi­sy­wane na re­ceptę? Ra­czej nie, choć rze­czy­wi­ście mogą być re­ceptą na ból. Wie­dzie­li­śmy to pod­świa­do­mie… Gdy […]