Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘kamera’

Podgląd: Holograficzny wzrok

Holograficzny wzrok

Kiedy Wojtek albo Waldek chciał być stra­ża­kiem, nie śniło im się nawet jaka tech­no­logia wspierać bę­dzie dzia­łania ognio­mi­strza. W XIX wieku nie wy­pada ko­rzy­stać tylko z po­czciwej si­kawki, warto cza­sami sko­rzy­stać z no­winek tech­no­lo­gicz­nych. Nawet ga­szenie po­żarów może być wspie­rane przez naj­nowsze tech­no­logie. Opra­co­wana przez wło­skich na­ukowców cy­frowa ho­lo­grafia pra­cu­jąca w za­kresie fal pod­czer­wo­nych może […]

Podgląd: Zobaczyć świat

Zobaczyć świat

Dla osób nie­wi­dzą­cych po­ja­wiła się na­dzieja, że zo­baczą ota­cza­jący ich świat. Bę­dzie to moż­liwe dzięki naj­now­szej tech­no­logii. Wła­śnie za­twier­dzono do użycia w Eu­ropie pierwsze bio­niczne oko. Im­plant ten daje na­dzieję na od­zy­skanie wzorku osobom z uszko­dzo­nymi fo­to­re­cep­to­rami w siat­kówce oka. Im­plant Argus II to 60 elek­trod, które zo­stają wsz­cze­pione w siat­kówkę. Ko­lejnym jego ele­mentem jest […]

Podgląd: Prostowanie rybiego oka

Prostowanie rybiego oka

Obiektyw zwany „rybim okiem” ma sze­roki kąt wi­dzenia, ale też znie­kształca obraz. Uzy­sku­jemy dzięki temu bardzo cie­kawy efekt, ale nie­stety cza­sami jest on nie­po­żą­dany. Być może wkrótce bę­dziemy mogli mieć i sze­roki kąt, i „nor­malny” obraz. Ze­spół z Po­li­tech­niki Łódz­kiej chce opra­cować system, który w czasie rze­czy­wi­stym bę­dzie mo­dy­fi­kował film na­krę­cony przy użyciu ta­kiego obiektywu […]

Podgląd: Lećmy na Marsa!

Lećmy na Marsa!

Dzięki ła­zi­kowi Cu­rio­sity, za­czy­namy coraz śmielej spo­glądać w kie­runku Marsa. Choć nie ma jeszcze sta­łych po­łą­czeń na tę pla­netę, już teraz mo­żemy oczami wy­obraźni takie loty od­bywać. Ochotę na takie wy­prawy pod­sysać mogą coraz to nowe fo­to­grafie z jej po­wierzchni. Łazik, który tak po­budza wy­obraźnie tak wielu osób stą­pa­ją­cych po ziemi, son­duje Marsa od kilku […]

Podgląd: Czy to oko może kłamać?

Czy to oko może kłamać?

Coraz czę­ściej spo­sobem za­bez­pie­czenia, przede wszystkim do ściśle chro­nio­nych po­miesz­czeń, jest we­ry­fi­kacja toż­sa­mości przez ana­lizę bio­me­tryczną cech oka. Znamy to do­sko­nale z filmów sen­sa­cyj­nych. Wiemy też, że bo­ha­te­rowie łatwo po­tra­fili sobie z ta­kimi za­bez­pie­cze­niami po­ra­dzić. Teraz, dzięki roz­wią­zaniu pol­skich na­ukowców, trud­niej bę­dzie oszukać urzą­dzenia we­ry­fi­ku­jące toż­sa­mość przy po­mocy ana­lizy oka. Au­to­rami sku­tecznej po­dobno, au­to­ma­tycznej metody […]

Podgląd: Parcie na szkło

Parcie na szkło

Choć nie wszyscy się do tego przy­znają, to sporo osób chcia­łoby zo­stać ga­wiazdą wy­stę­pu­jącą przed ka­me­rami. Chętnie usta­wiają się przed nimi także po­li­tycy, choć nie wszyscy mają ochotę ich oglądać. Jest jednak te­le­wizja, w której po­ka­zy­wanie się może za­koń­czyć się… nie­przy­jemnie. Ka­mery są już wszech­obecne. Ob­ser­wują nas na ulicy, w skle­pach, win­dach. Go­dzimy się na […]