Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘inżynier’

Podgląd: Popioły — nowe wcielenie

Popioły — nowe wcielenie

Kiedyś ma­rzyły się nam szklane domy. Teraz, być może, za­stąpią je domy z po­piołów. Był po­mysł, po­wstała tech­no­logia, zatem… niech się mury pną do góry! Na­ukowcy z Aka­demii Górniczo-​Hutniczej opra­co­wali nową me­todę pro­du­ko­wania ma­te­riałów bu­dow­la­nych z po­piołu. Zda­niem spe­cja­li­stów po­piół ze spa­lania węgli, po od­po­wied­niej mo­dy­fi­kacji, można do­dawać do ce­mentu i be­tonu oraz używać w […]

Podgląd: Muzyczny transformator Tesli

Muzyczny transformator Tesli

Stu­denci kra­kow­skiej Aka­demii Górniczo-​Hutniczej wy­ko­nali od pod­staw trans­for­mator Tesli za­si­lany przez układ ener­go­elek­tro­niczny, który za po­mocą wy­ła­dowań może od­twa­rzać wy­brane me­lodie. Trans­for­mator Tesli (cewka Tesli) to ro­dzaj trans­for­ma­tora na rdzeniu po­wietrznym, wy­na­le­ziony pod ko­niec XIX wieku, dzięki któ­remu moż­liwe jest wy­twa­rzanie w ob­wo­dzie re­zo­nan­sowym na­pięcia o bardzo du­żych war­to­ściach nawet rzędu kilku mi­lionów wolt. Damian […]

Podgląd: Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

W dzi­siej­szych cza­sach nie wy­starczy dobry po­mysł. Trzeba umieć go „sprzedać”. Do­sko­nale wiedzą o tym fi­na­liści kon­kursu, który mo­gliśmy oglądać w TVP. Cyber-​oko, słu­żące do dia­gnozy i te­rapii osób po­zo­sta­ją­cych w śpiączce, uznane zo­stało wy­na­laz­kiem roku 2013. Zde­cy­do­wali o tym te­le­wi­dzowie, którzy za­gło­so­wali pod­czas fi­na­łowej gali w TVP1. System po­wstał pod kie­run­kiem prof. An­drzeja Czyżewskiego […]

Podgląd: Robot pirotechniczny „obronił” studenta

Robot pirotechniczny „obronił” studenta

Za­miast na­pisać ob­szerną pracę, po­pisał się wiedzą w prak­tyce i sa­mo­dzielnie skon­stru­ował zdalnie ste­ro­wa­nego ro­bota pi­ro­tech­nicz­nego. Piotr Szy­ma­niak, stu­dent Wy­działu In­for­ma­tyki Po­li­tech­niki Po­znań­skiej, w ten nie­ty­powy sposób obronił pracę in­ży­nierską. Ko­misja eg­za­mi­na­cyjna oczy­wi­ście oce­niła pracę na bardzo dobry, a świeżo upie­czonym in­ży­nierem za­in­te­re­so­wały się media. To była ciężka ro­bota. Przez pół roku, po sześć godzin […]

Podgląd: Wydrukuj sobie schabowego

Wydrukuj sobie schabowego

Z dru­kar­kami 3D po­woli się już oswa­jamy, jednak urzą­dzenie dru­ku­jące mięso może szo­kować. Ta nie­zwykła tech­no­logia to ro­dzinny biznes prof. Ga­bora For­gacsa i jego syna An­dreasa. Jak to wszystko ma działać i czy to co zo­stanie wy­dru­ko­wane rze­czy­wi­ście bę­dzie się nadawać do je­dzenia? To co ma zo­stać wy­dru­ko­wane w tech­no­logii 3D jest naj­pierw pod­da­wane cyfrowej […]

Podgląd: Inteligentne bariery drogowe zwiększą bezpieczeństwo na drodze?

Inteligentne bariery drogowe zwiększą bezpieczeństwo na drodze?

Na pol­skich dro­gach nie jest bez­piecznie. Być może sy­tu­acja po­prawi się, gdy wej­dzie do użytku naj­nowszy wy­na­lazek in­ży­nierów z In­sty­tutu Ba­daw­czego Dróg i Mo­stów w War­szawie. Opra­co­wali oni in­te­li­gentną ba­rierę dro­gową, która nie tylko po­wstrzyma po­jazd o każdym ga­ba­rycie przed wy­pad­nię­ciem z drogi, ale i do­sto­suje jej sztyw­ność do masy po­jazdu. Do­dat­kowo po ko­lizji wyśle […]

Podgląd: Ostatni lot

Ostatni lot

27 kwietnia 2012 roku pa­sa­żerski Bo­eing 727 wy­star­tował z lot­niska Me­xi­cali. Swój lot za­koń­czył wi­do­wi­skowym roz­bi­ciem się na Pu­styni So­nora w Mek­syku. Tak jednak miało być, wszystko to zo­stało za­aran­żo­wane. Celem tego lotu było bo­wiem prze­pro­wa­dzenie w pełni kon­tro­lo­wanej ka­ta­strofy lot­ni­czej i ze­branie da­nych, ja­kich nie można uzy­skać pod­czas sy­mu­lacji la­bo­ra­to­ryj­nych ani nawet z zapisów […]

Podgląd: Latać jak Luke Skywalker

Latać jak Luke Skywalker

Pa­mię­tacie śmi­gacz z „Gwiezd­nych wojen”, na którym po­ru­szał się Luke Sky­walker po księ­życu Endor wal­cząc z żoł­nie­rzami Va­dera? In­ży­nierom z Ka­li­fornii udało się zbu­dować po­dobną ma­szynę i to by­naj­mniej nie za po­mocą wy­ra­fi­no­wanej elek­tro­niki, ale pro­stej me­cha­niki. Pi­lo­to­wanie ta­kiego sku­tera jest tak dia­belnie proste, że nie wy­maga żad­nego spe­cjal­nego szko­lenia. Po prostu wsia­dasz i lecisz! […]

Podgląd: Rozpuszczalna elektronika

Rozpuszczalna elektronika

Co robić z wciąż ro­sną­cymi gó­rami nie­po­trzeb­nych już ni­komu ka­bel­kami, pły­tami od kom­pu­terów, pro­ce­so­rami i po­dobną elek­tro­niką? Grupa in­ży­nierów z z ame­ry­kań­skiego Tufts Uni­ver­sity we współ­pracy z ko­le­gami z Uni­ver­sity of Il­li­nois i i Nor­th­we­stern Uni­ver­sity opra­co­wała tech­no­logię pro­dukcji urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, które mogą się cał­ko­wicie roz­pu­ścić, gdy są już nie­po­trzebne. Roz­pusz­czalna elek­tro­nika jest cał­ko­wicie nieszkodliwa […]

Podgląd: Co łączy olejek pomarańczowy z oponami?

Co łączy olejek pomarańczowy z oponami?

Olejek po­ma­rań­czowy, uzy­ski­wany ze skórek tego po­pu­lar­nego cy­trusa, jest za­zwy­czaj wy­ko­rzy­sty­wany w ko­sme­tyce czy też do celów ku­li­nar­nych. Na­to­miast ja­pońscy tech­no­lodzy od­kryli jego nowe, nie­oce­nione wła­ści­wości jako skład­nika… opon. Nowe za­sto­so­wanie dla olejku po­ma­rań­czo­wego od­kryto w la­bo­ra­to­riach kon­cernu Yoko­hama Rubber & Co. pod­czas prac nad nową tech­no­logią opon bar­dziej przy­ja­znych śro­do­wisku, a za­razem gwa­ran­tu­ją­cych bezpieczeństwo […]

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›