Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘inwigilacja’

Podgląd: Raport mniejszości — gdy fikcja staje się rzeczywistością

Raport mniejszości — gdy fikcja staje się rzeczywistością

Pa­mię­ta­cie film „Ra­port mniej­szo­ści” z To­mem Cru­isem, w któ­rym bo­ha­ter wie­dział o prze­stęp­stwie za­nim je po­peł­niono? Kilka lat temu to był film science fic­tion, a dziś? To już nie fik­cja, a przed nami być może praw­dziwy prze­łom w dzia­ła­niach po­li­cji. Na­ukowcy z Santa Clara Uni­ver­sity w Ka­li­for­nii opra­co­wali opro­gra­mo­wa­nie dla po­li­cji po­zwa­la­jące prze­wi­dy­wać miej­sca i czas po­peł­nie­nia nie­któ­rych ty­pów prze­stępstw — po­in­for­mo­wał ma­ga­zyn New […]

Podgląd: „Partnerskie Związki? Vol.1”

„Partnerskie Związki? Vol.1”

Już 24 lu­tego 2011 r. w Cen­trum Wy­­kła­­dowo-Ko­n­fe­­re­n­cy­j­nym Po­li­tech­niki Po­znań­skiej od­bę­dzie się pierw­sze se­mi­na­rium in­for­ma­cyjne re­ali­zo­wane w ra­mach pro­jektu Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu. „Part­ner­skie Związki? Vol.1” za­in­au­gu­ruje cykl spo­tkań, które przy­bliżą uczest­ni­kom, jak na­uka, roz­rywka oraz biz­nes łą­czą się i prze­ni­kają, two­rząc spójną i atrak­cyjną ca­łość. Pro­gram pierw­szego se­mi­na­rium Ter­min: 24.02.2011 Miej­sce: Cen­trum Wy­­kła­­dowo-Ko­n­fe­­re­n­cyjne Po­li­tech­niki Po­znań­skiej, sala 04 Pro­gram: 17.00−17.10 – Part­ner­ski Zwią­zek […]