Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘internet’

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bicie ob­ser­wować roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jeszcze wiele ta­jemnic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycznej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierwszy zna­lazł tranzyt pla­nety po­za­sło­necznej PH2b. Swego od­krycia do­konał w ser­wisie Od​kryw​cy​Planet​.pl, który jest […]

Podgląd: Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Zmiany ję­zy­kowe do­ko­nują się na na­szych oczach. Coraz więcej pol­skich słów znika. Dla­tego gło­so­wanie na pol­skie wy­razy, które wy­szły już z użycia, ale warto ocalić je od za­po­mnienia zor­ga­ni­zo­wała Bi­blio­teka Śląska w Ka­to­wi­cach. Jakie słowo wy­grało? Kto pa­mięta dzi­siaj, że „go­rzeć” nie­gdyś zna­czyło palić się pło­mie­niem, na ko­guta mó­wiono „kur”, a o bie­daczce — „nieboga”? […]

Podgląd: W poszukiwaniu liczb pierwszych

W poszukiwaniu liczb pierwszych

Od­kryto wła­śnie, po czte­rech la­tach in­ten­syw­nych ob­li­czeń, naj­większą liczbę pierwszą, skła­da­jącą się z sie­dem­nastu mi­lionów cyfr (do­kładnie 17 425 170). Liczbą tą jest 257,885,161– 1 (2 do po­tęgi 57885161 minus 1). Ma­te­ma­tycz­nego wy­czynu do­konał Curtis Co­oper z Uni­ver­sity of Cen­tral Mis­souri w War­rens­burgu w ra­mach pro­jektu Great In­ternet Mer­senne Prime Se­arch (GIMPS), do któ­rego zaprzęgniętego […]

Podgląd: Zajęcia dla studentów poprowadzi… hologram

Zajęcia dla studentów poprowadzi… hologram

Eu­ro­pejska Wyższa Szkoła Prawa i Ad­mi­ni­stracji w War­szawie bę­dzie miała wkrótce no­wego „wy­kła­dowcę”. Od se­me­stru let­niego za­jęcia ze stu­den­tami po­pro­wadzi… ho­lo­gram. Strona in­ter­ne­towa po­świę­cona pro­jek­towi ho­lo­gram le­ar­ning rusza już teraz. Do tej pory ho­lo­gramy wy­ko­rzy­sty­wane były głównie w re­klamie (jako ele­ment pro­mocji no­wego pro­duktu) i w branży roz­ryw­kowej – pod­czas kon­certów, czy wi­do­wisk te­le­wi­zyj­nych. Po […]

Podgląd: Bi-​Fi — biologiczny internet

Bi-​Fi — biologiczny internet

Prze­sy­łanie in­for­macji przez in­ternet, z wy­ko­rzy­sta­niem Wi-​Fi jest dla nas czymś tak na­tu­ralnym, jak od­dy­chanie. Po­dobny me­cha­nizm można wy­ko­rzy­stać… w ży­wych or­ga­ni­zmach. Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Stan­forda opra­co­wali in­no­wa­cyjny me­cha­nizm, po­zwa­la­jący prze­syłać in­for­macje między ko­mór­kami za po­mocą wi­rusów. Ten bio­lo­giczny in­ternet Bi-​Fi umoż­liwia nie tylko szybkie prze­ka­zy­wanie in­for­macji między po­je­dyn­czymi ko­mór­kami, ale też szybkie do­star­czanie skomplikowanych […]

Podgląd: Internet pełen kropek

Internet pełen kropek

Liczby robią wra­żenie, ale nic nie wbija w fotel tak jak prosta wi­zu­ali­zacja. W ra­mach nie­ko­mer­cyj­nego pro­jektu Ro­sjanin Ru­slan Eni­keev stwo­rzył mapę in­ter­netu, pre­zen­tując wir­tu­alny świat w formie ko­lo­ro­wych kropek. Można sobie obej­rzeć i ogarnąć, trudny do wy­obra­żenia, świat in­ter­netu i po­równać, jak mają się do siebie naj­większe i naj­mniejsze por­tale. Pro­jekt na­zywa się The […]

Podgląd: Tapeta zabezpieczy sieć domową

Tapeta zabezpieczy sieć domową

Przy­znajcie się, ile razy ko­rzy­sta­li­ście z nie­za­bez­pie­czo­nego in­ter­netu są­siada? Nie­długo na­stąpi ko­niec z „pod­kra­da­niem”, gdyż na­ukowcy z Po­li­tech­niki w Gre­noble INP oraz Centre Tech­nique du Pa­pier opra­co­wali ta­petę, która za­trzy­muje sy­gnał wi-​fi. Ta­peta po­kryta jest spe­cjal­nymi wzo­rami z farbą, która za­wiera czą­steczki srebra. Mają one tłumić i od­bijać fale ra­diowe o pew­nych czę­sto­tli­wo­ściach — w […]

Podgląd: Świńska gra

Świńska gra

Nawet świnie mogą przy­jemnie spę­dzać czas, grając w stwo­rzoną dla nich in­te­rak­tywną grę. Żeby w nią po­grać z przy­jem­no­ścią, po­trzebni się dwaj gracze – praw­dziwa świnia i czło­wiek. Gra na­zywa się „Pig Chase” (Wy­ścig świń) i po­wstała głównie jako od­po­wiedź na pewną unijną dy­rek­tywę. W myśl Dy­rek­tywy 2001/​93/​WE Ko­misji Eu­ro­pej­skiej, ho­dowcy trzody chlewnej muszą zapewnić […]

Podgląd: Zapraszamy do udziału w „Forum Nowej Nauki”

Zapraszamy do udziału w „Forum Nowej Nauki”

Open Ac­cess jest na­dzieją pol­skiej nauki? Czy po­win­niśmy przejść na „drugi” po­ziom upra­wiania wiedzy w Polsce? Jak polska nauka po­winna kre­ować swój wi­ze­runek? Czym są spo­łecz­no­ściowe pro­jekty na­ukowe? — to wy­brane za­gad­nienia, które po­ruszą uczest­nicy „Forum Nowej Nauki. Nauka 2.0 — więcej niż in­ternet”. Cen­trum In­no­wacji Trans­feru Tech­no­logii i Roz­woju Uni­wer­sy­tetu (CITTRU) 17 i 18 […]

Podgląd: Hakowanie uniwersytetu

Hakowanie uniwersytetu

Za­pra­szamy do wspól­nego na­pi­sania książki na temat wpływu in­ter­netu na funk­cjo­no­wanie sys­temu aka­de­mic­kiego w Polsce. Na ar­ty­kuły na li­cencji CC-​BY-​SA cze­kamy do 10 li­sto­pada. W jaki sposób in­ternet wpłynął na funk­cjo­no­wanie pol­skich uczelni? Czy zmienił sposób, w jaki ko­rzy­stamy z wiedzy i w jaki ją pro­du­ku­jemy? Poza atrak­cyj­nymi, ale trudno de­fi­nio­wa­nymi kon­cep­cjami ta­kimi jak nauka […]

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›