Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘impreza’

Podgląd: Politechnika Łódzka z Nauką i Postępem za pan brat!

Politechnika Łódzka z Nauką i Postępem za pan brat!

Nie tak dawno temu by­li­śmy w Ło­dzi na Po­li­tech­nice i już wtedy wszyst­kie znaki na nie­bie i ziemi wska­zy­wały, że jesz­cze kie­dyś wró­cimy na Po­li­tech­nikę Łódzką. Tak też się stało! Po­now­nie na­wie­dzi­li­śmy PŁ we środę 28.03.2012. Działo się wiele. Wspól­nie ze stu­den­tami i pra­cow­ni­kami Po­li­tech­niki zgłę­bia­li­śmy taj­niki na­uki i tego jak po­zy­tyw­nie wpływa ona na na­szą co­dzien­ność. Oprócz so­lid­nej i przy­jem­nej dawki wie­dzy każdy mógł li­czyć na atrak­cyjne […]

Podgląd: Nauka i Postęp wróciła na Politechnikę Opolską!

Nauka i Postęp wróciła na Politechnikę Opolską!

Po uda­nej ze­szło­rocz­nej wi­zy­cie po­sta­no­wi­li­śmy po­now­nie od­wie­dzić ge­nialną Po­li­tech­nikę w Opolu! Już w ze­szłym roku stu­denci Po­li­tech­niki pod­nie­śli po­przeczkę bar­dzo wy­soko! W tym roku też byli w wy­śmie­ni­tej for­mie. Ba­wi­li­śmy się bar­dzo do­brze, ogłę­bia­jąc swoje za­in­te­re­so­wa­nie na­uką, zdo­by­wa­jąc na­grody i ry­wa­li­zu­jąc w róż­nych po­je­dyn­kach. Wszyst­kim stu­den­tom oraz pra­cow­ni­kom Po­li­tech­niki dzię­ku­jemy za mile spę­dzony czas i mamy na­dzieję, że bę­dziemy mieli jesz­cze oka­zję się spo­tkać.

Ambient w Gdańsku

Po Olsz­ty­nie przy­szedł czas na od­wie­dze­nie Po­li­tech­niki Gdań­skiej. Oj działo się w Gdań­sku. Roz­sta­wi­li­śmy się w Klu­bie Stu­denc­kim gdzie wy­mę­czeni tru­dami dnia co­dzien­nego stu­denci przy­cho­dzą aby od­po­cząć i od­re­ago­wać. Na­sze sto­isko, z no­wo­cze­sną kon­solą, ga­dże­tami, na­gro­dami i ofertą roz­wi­ja­ją­cej i wcią­ga­ją­cej roz­rywki wpi­sało się ide­al­nie. Za­an­ga­żo­wani stu­denci, ko­le­dzy i ko­le­żanki ak­tyw­nie ki­bi­cu­jący pod­czas każ­dej gry, wielu za­in­te­re­so­wa­nych pro­jek­tem i na­szą stroną…Gdańsk za­pa­mię­tamy wy­łącz­nie […]

Podgląd: Ambient w Olsztynie

Ambient w Olsztynie

Pro­sto z Rze­szowa po­je­cha­li­śmy nie­mal przez całą Pol­skę, aby od­wie­dzić Uni­wer­sy­tet War­miń­sko Ma­zur­ski w Olsz­ty­nie. Po dłu­giej dro­dze do­tar­li­śmy pięt­na­stego grud­nia do Olsz­tyna i na UWM. Za­chwy­ceni ge­nial­nym po­ło­że­niem uczelni roz­po­czę­li­śmy za­ra­ża­nie stu­den­tów UWM ideą na­uki i po­stępu. Ba­wiąc się, udzie­la­jąc in­for­ma­cji o pro­jek­cie, wy­da­jąc ga­dżety i upo­minki udało nam się za­chę­cić duże grono od­bior­ców do głęb­szego za­zna­ja­mia­nia się z na­szym pro­jek­tem […]

Podgląd: Ambient w Rzeszowie

Ambient w Rzeszowie

Po­li­tech­nika Rze­szow­ska zo­stała na­je­chana przez de­le­ga­cję z www​.na​uka​ipo​step​.pl dnia 14.12.2012 r. W do­brych na­stro­jach po wi­zy­cie w Kra­ko­wie przy­stą­pi­li­śmy do dzia­ła­nia na Po­li­tech­nice Rze­szow­skiej. Tym ra­zem też było świet­nie. Jak zwy­kle dużo osób i duże za­in­te­re­so­wa­nie przy sto­isku. Prze­ro­dziło się to w nie­zły ruch, a tym sa­mym dużą ilość in­for­ma­cji jaką udało nam się prze­ka­zać stu­den­tom i pra­cow­ni­kom tej faj­nej uczelni. Oczy­wi­ście każdy […]

Podgląd: Ambient w Gliwicach

Ambient w Gliwicach

Dwu­na­stego grud­nia 2011 r. www​.na​uka​ipo​step​.pl za­wi­tała w Gli­wi­cach! Tym ra­zem sza­le­li­śmy na kon­soli wraz ze stu­den­tami Po­li­tech­niki Ślą­skiej. Dla tych któ­rzy spo­dzie­wali się na­szej wi­zyty, była to su­per oka­zja, żeby od­stre­so­wać się mię­dzy za­ję­ciami i przy oka­zji za­po­znać się z na­szym pro­jek­tem. Dla ca­łej reszty była to bez wąt­pie­nia su­per nie­spo­dzianka, która za­pew­niła nie tylko go­dziny pierw­szo­rzęd­nej roz­rywki, […]

Podgląd: Ambient w Krakowie

Ambient w Krakowie

Dwu­na­stego grud­nia by­li­śmy w Gli­wi­cach, a trzy­na­stego można nas było zna­leźć w śnież­nym i bia­łym Kra­ko­wie. Po­zo­sta­jąc w kli­ma­tach po­li­tech­nicz­nych, po­sta­no­wi­li­śmy swoją obec­no­ścią wzbo­ga­cić przed­świą­teczny kli­mat na Po­li­tech­nice Kra­kow­skiej. Stu­denci PK oka­zali się wy­traw­nymi i efek­tyw­nymi gra­czami, dzięki czemu bar­dzo efek­tyw­nie udało nam się na­gra­dzać ga­dże­tami, upo­min­kami i bez­cenną wie­dzą o na­szym pro­jek­cie. Mimo świet­nej za­bawy mu­sie­li­śmy opu­ścić Kra­ków i ge­nialną Po­li­tech­nikę Kra­kow­ską, żeby […]

Podgląd: Shot naukowy — Hack Fest 2011

Shot naukowy — Hack Fest 2011

Podgląd: W tę noc każdy jest naukowcem…

W tę noc każdy jest naukowcem…

Setki po­ry­wa­ją­cych wy­kła­dów i warsz­ta­tów, pa­sjo­nu­jące po­kazy i kon­kursy, eks­pe­ry­menty za­pie­ra­jące dech w pier­siach i urzą­dze­nia o któ­rych nie śniło się pi­sa­rzom fan­ta­styki. Przed nami pią­tek i ko­lejna edy­cja Eu­ro­pej­skiej Nocy Na­ukow­ców w kil­ku­na­stu mia­stach Pol­ski! Bę­dzie to na pewno noc nie­za­po­mnia­nych wra­żeń. To tej jed­nej nocy po­ważni na co dzień na­ukowcy zmie­nią się w show­me­nów, ak­to­rów, prze­wod­ni­ków po la­bo­ra­to­riach. Główną ideą wy­da­rze­nia […]

Podgląd: Techniczne układanki – zgadywanki, warsztat dla dzieci

Techniczne układanki – zgadywanki, warsztat dla dzieci

23 wrze­śnia 2011r. pod­czas te­go­rocz­nej pią­tej już edy­cji Nocy Na­ukow­ców w Po­zna­niu, któ­rej ko­or­dy­na­to­rem jest Po­li­tech­nika Po­znań­ska, od­bę­dzie się warsz­tat pro­mu­jący wor­tal na​uka​ipo​step​.pl. W ra­mach or­ga­ni­zo­wa­nego warsz­tatu zor­ga­ni­zo­wane będą gry i za­bawy dla dzieci. Ukła­da­nie puz­zli na czas, roz­po­zna­wa­nie ta­jem­ni­czych sprzę­tów. Dzieci będą mo­gły, przy oka­zji świet­nej za­bawy do­wie­dzieć się jak wy­glą­dały ma­szyny z prze­łomu wieku. Noc Na­ukow­ców jest […]

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›