Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘humanistyka’

Podgląd: Nowy odcinek „Pimp My Mind” już jutro!

Nowy odcinek „Pimp My Mind” już jutro!

Jak zmie­nia nas świat, który zmie­ni­li­śmy Przed­sta­wi­ciele nauk ści­słych co chwila za­ska­kują nas wy­na­laz­kami czy od­kry­ciami, które zu­peł­nie zmie­niają na­sze po­strze­ga­nie świata. Jak ra­dzi so­bie w przy­spie­sza­ją­cym tech­no­lo­gicz­nie świe­cie zwy­kły czło­wiek? Czy hu­ma­ni­styka nam w tym po­maga? Po­słu­chaj w środę, 17 paź­dzier­nika w samo po­łu­dnie w ra­diu Afera. Czy­taj wię­cej

Podgląd: Quaestio – platforma komunikacyjna dla humanistów

Quaestio – platforma komunikacyjna dla humanistów

Pod ad­re­sem qu​aestio​.no​wa​hu​ma​ni​styka​.pl uru­cho­miony zo­stał nowy ser­wis Sto­wa­rzy­sze­nia „Nowa Hu­ma­ni­styka” — plat­forma ko­mu­ni­ka­cyjna dla ba­­da­­czy-hu­­ma­­ni­­stów. Ła­ciń­skie qu­aestio ma wiele zna­czeń: po­szu­ki­wa­nie, ba­da­nie na­ukowe, śledz­two, dys­ku­sja, czy wresz­cie py­ta­nie. I wszyst­kie te ha­sła do­sko­nale od­zwier­cie­dlają cha­rak­ter apli­ka­cji. Twórcy chcą, aby ta plat­forma stała się miej­scem spo­tkań ba­da­czy hu­ma­ni­styki z wszyst­kich dzie­dzin, aby słu­żyła do na­wią­zy­wa­nia zna­jo­mo­ści, uła­twiała ko­mu­ni­ka­cję po­mię­dzy ba­da­czami, wy­mianę do­świad­czeń, […]

Śmierć w zwierciadle humanistyki

Kon­fe­ren­cja „Śmierć w zwier­cia­dle hu­ma­ni­styki”. Sto­wa­rzy­sze­nie „Nowa Hu­ma­ni­styka” ser­decz­nie za­pra­sza wszyst­kich stu­den­tów, dok­to­ran­tów, pra­cow­ni­ków na­uko­wych oraz ba­da­czy po­za­in­sty­tu­cjo­nal­nych do udziału (czyn­nego i bier­nego) w or­ga­ni­zo­wa­nej we współ­pracy z In­sty­tu­tem Fi­lo­lo­gii Sło­wiań­skiej ogól­no­pol­skiej in­ter­dy­scy­pli­nar­nej kon­fe­ren­cji „Śmierć w zwier­cia­dle hu­ma­ni­styki”. Bę­dzie to już czwarte spo­tka­nie z cy­klu sym­po­zjów, któ­rego ce­lem jest spoj­rze­nie na zja­wi­ska obecne w kul­tu­rze i sztuce przez pry­zmat dys­cy­plin hu­ma­ni­stycz­nych oraz próba […]

Podgląd: Debata: Przyszłość religii

Debata: Przyszłość religii

Wy­da­wany przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Nowa Hu­ma­ni­styka” ma­ga­zyn, po­pu­la­ry­zu­jący na­uki hu­ma­ni­styczne, „Słowa i Rze­czy” za­pra­sza do pu­bli­cy­stycz­nej de­baty po­świę­co­nej przy­szło­ści idei re­li­gii. Przed­się­wzię­cie ma słu­żyć re­flek­sji mię­dzy in­nymi nad py­ta­niami o ko­niec re­li­gii, prze­mia­nami, ja­kie są udzia­łem ru­chów re­li­gij­nych, za­gro­że­niami oraz zmie­nia­ją­cym się sto­sun­kiem czło­wieka to tego zja­wi­ska. Hi­sto­ria hu­ma­ni­styki jest rów­nież, a może przede wszyst­kim, hi­sto­rią de­bat. Wy­star­czy tu wspo­mnieć […]

Przygody nierozumu. Szaleństwo – myśl – kultura

Koło Na­ukowe „Wol­no­MI­SH­li­ciele” ma przy­jem­ność za­pro­sić na IV Ogól­no­pol­ską Kon­fe­ren­cję Na­ukową Wol­no­MI­SH­li­cieli „Przy­gody nie­ro­zumu. Sza­leń­stwo – myśl – kul­tura”, którą od­bę­dzie się 15–16 wrze­śnia 2011 roku w Sali Rady Wy­działu Fi­lo­lo­gicz­nego Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego [Ka­to­wice, Plac Sejmu Ślą­skiego 1]. Sza­le­niec jest zwia­stu­nem prawdy (M. Fo­ucault) W Idio­tach Larsa von Triera grupa osób sy­mu­luje sza­leń­stwo w prze­ko­na­niu, że roz­wój kul­tu­ralny nie­uchron­nie zmu­sza nas do […]

Hermeneutics — Ethics — Education — Media

In­ter­na­tio­nal Con­gress He­r­me­­neu­­tics-Ethics-Edu­­ca­­tion-Me­­dia To­ruń, Sep­tem­ber 5–8, 2011 Co-or­ga­­ni­­zed by the In­sti­tute of Phi­lo­so­phy, Ni­co­laus Co­per­ni­cus Uni­ver­sity, To­ruń, Po­land, and the In­ter­na­tio­nal In­sti­tute for Her­me­neu­tics We­lcome to the In­ter­na­tio­nal Con­gress He­r­me­­neu­­tics-Ethics-Edu­­ca­­tion-Me­­dia We­bsite! This is an in­vi­ta­tion to re­think the re­spon­si­bi­lity of her­me­neu­tics in the age of in­ter­pre­ta­tion, di­gi­tal cul­ture, and glo­ba­li­za­tion. Ga­the­ring­the le­ading in­ter­na­tio­nal experts in […]