Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘humanistyka’

Podgląd: Nowy odcinek „Pimp My Mind” już jutro!

Nowy odcinek „Pimp My Mind” już jutro!

Jak zmienia nas świat, który zmie­ni­liśmy Przed­sta­wi­ciele nauk ści­słych co chwila za­ska­kują nas wy­na­laz­kami czy od­kry­ciami, które zu­pełnie zmie­niają nasze po­strze­ganie świata. Jak radzi sobie w przy­spie­sza­jącym tech­no­lo­gicznie świecie zwykły czło­wiek? Czy hu­ma­ni­styka nam w tym po­maga? Po­słu­chaj w środę, 17 paź­dzier­nika w samo po­łu­dnie w radiu Afera. Czytaj więcej

Podgląd: Quaestio – platforma komunikacyjna dla humanistów

Quaestio – platforma komunikacyjna dla humanistów

Pod ad­resem qu​aestio​.no​wa​hu​ma​ni​styka​.pl uru­cho­miony zo­stał nowy serwis Sto­wa­rzy­szenia „Nowa Hu­ma­ni­styka” — plat­forma ko­mu­ni­ka­cyjna dla badaczy-​humanistów. Ła­ciń­skie qu­aestio ma wiele zna­czeń: po­szu­ki­wanie, ba­danie na­ukowe, śledztwo, dys­kusja, czy wreszcie py­tanie. I wszystkie te hasła do­sko­nale od­zwier­cie­dlają cha­rakter apli­kacji. Twórcy chcą, aby ta plat­forma stała się miej­scem spo­tkań ba­daczy hu­ma­ni­styki z wszyst­kich dzie­dzin, aby słu­żyła do na­wią­zy­wania znajomości, […]

Śmierć w zwierciadle humanistyki

Kon­fe­rencja „Śmierć w zwier­ciadle hu­ma­ni­styki”. Sto­wa­rzy­szenie „Nowa Hu­ma­ni­styka” ser­decznie za­prasza wszyst­kich stu­dentów, dok­to­rantów, pra­cow­ników na­uko­wych oraz ba­daczy po­za­in­sty­tu­cjo­nal­nych do udziału (czyn­nego i bier­nego) w or­ga­ni­zo­wanej we współ­pracy z In­sty­tutem Fi­lo­logii Sło­wiań­skiej ogól­no­pol­skiej in­ter­dy­scy­pli­narnej kon­fe­rencji „Śmierć w zwier­ciadle hu­ma­ni­styki”. Bę­dzie to już czwarte spo­tkanie z cyklu sym­po­zjów, któ­rego celem jest spoj­rzenie na zja­wiska obecne w kulturze […]

Podgląd: Debata: Przyszłość religii

Debata: Przyszłość religii

Wy­da­wany przez Sto­wa­rzy­szenie „Nowa Hu­ma­ni­styka” ma­gazyn, po­pu­la­ry­zu­jący nauki hu­ma­ni­styczne, „Słowa i Rzeczy” za­prasza do pu­bli­cy­stycznej de­baty po­świę­conej przy­szłości idei re­ligii. Przed­się­wzięcie ma służyć re­fleksji między in­nymi nad py­ta­niami o ko­niec re­ligii, prze­mia­nami, jakie są udziałem ru­chów re­li­gij­nych, za­gro­że­niami oraz zmie­nia­jącym się sto­sun­kiem czło­wieka to tego zja­wiska. Hi­storia hu­ma­ni­styki jest rów­nież, a może przede wszystkim, historią […]

Przygody nierozumu. Szaleństwo – myśl – kultura

Koło Na­ukowe „Wol­no­MI­SH­li­ciele” ma przy­jem­ność za­prosić na IV Ogól­no­polską Kon­fe­rencję Na­ukową Wol­no­MI­SH­li­cieli „Przy­gody nie­ro­zumu. Sza­leń­stwo – myśl – kul­tura”, którą od­bę­dzie się 15–16 wrze­śnia 2011 roku w Sali Rady Wy­działu Fi­lo­lo­gicz­nego Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego [Ka­to­wice, Plac Sejmu Ślą­skiego 1]. Sza­le­niec jest zwia­stunem prawdy (M. Fo­ucault) W Idio­tach Larsa von Triera grupa osób sy­mu­luje sza­leń­stwo w przekonaniu, […]

Hermeneutics — Ethics — Education — Media

In­ter­na­tional Con­gress Hermeneutics-​Ethics-​Education-​Media Toruń, Sep­tember 5–8, 2011 Co-​organized by the In­sti­tute of Phi­lo­sophy, Ni­co­laus Co­per­nicus Uni­ver­sity, Toruń, Po­land, and the In­ter­na­tional In­sti­tute for Her­me­neu­tics We­lcome to the In­ter­na­tional Con­gress Hermeneutics-​Ethics-​Education-​Media We­bsite! This is an in­vi­ta­tion to re­think the re­spon­si­bi­lity of her­me­neu­tics in the age of in­ter­pre­ta­tion, di­gital cul­ture, and glo­ba­li­za­tion. Ga­the­ringthe le­ading in­ter­na­tional experts in […]