Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘hadron’

Podgląd: Polka przewodniczącą Rady CERN

Polka przewodniczącą Rady CERN

Można mówić o wielkim suk­cesie pol­skiej nauki! Prof. Agnieszka Za­lewska z In­sty­tutu Fi­zyki Ją­drowej PAN w Kra­kowie zo­stała wy­brana na prze­wod­ni­czącą Rady Eu­ro­pej­skiej Or­ga­ni­zacji Badań Ją­dro­wych (CERN). Prof. Za­lewska jest spe­cja­listką w dzie­dzinie fi­zyki wy­so­kich energii, ba­daczką neu­trin i ciemnej ma­terii. Zo­stała zgło­szona jako kan­dydat czte­rech krajów człon­kow­skich CERN — Polski, Belgii, Czech i Węgier. […]

Podgląd: Higgs, Higgs — hurra! :)

Higgs, Higgs — hurra! :)

„Myślę, że go mamy” — po­wie­dział w środę 4 lipca dy­rektor la­bo­ra­to­rium CERN na kon­fe­rencji w Ge­newie, Rolf Heuer. Chodzi o Świę­tego Graala fi­zyki — bozon Higgsa, „boską cząstkę” po­szu­ki­waną przez na­ukowców od kil­ku­dzie­sięciu lat. To ostatni, bra­ku­jący ele­ment Mo­delu Stan­dar­do­wego, który opi­suje naj­mniejsze skład­niki ma­terii. Ist­nienie bo­zonu prze­wi­działo w 1964 roku sze­ściu fi­zyków, w […]

Podgląd: Nasłuch na cywilizacje pozaziemskie

Nasłuch na cywilizacje pozaziemskie

Naj­większy na świecie ra­dio­te­le­skop – można po­wie­dzieć, że to taki astro­no­miczny od­po­wiednik wiel­kiego Zder­zacza Ha­dronów — po­wstanie w trzech kra­jach: RPA, Au­tralii i Nowej Ze­landii. W po­rów­naniu z do­tych­cza­so­wymi ra­dio­te­le­sko­pami nowe urzą­dzenie o na­zwie SKA (Square Ki­lo­metre Array) bę­dzie 50 razy bar­dziej czułe i za­pewni 10 ty­sięcy razy większą szyb­kość prze­szu­ki­wania nie­bo­skłonu. Ma być tak […]

Podgląd: Święty Graal fizyki odnaleziony?

Święty Graal fizyki odnaleziony?

Po kil­ku­dzie­sięciu la­tach szu­kania, CERN po­in­for­mował na kon­fe­rencji pra­sowej we wtorek 13 grudnia, że zna­lazł ślady ist­nienia bo­zonu Higgsa — „bo­skiej cząstki”, której ist­nienie za­kłada tzw. Model Stan­dar­dowy fi­zyki. Dwa nie­za­leżne ze­społy ba­dawcze okre­śliły nawet w przy­bli­żeniu taką samą masę długo po­szu­ki­wanej czą­steczki — wy­nosi ona około 125 GeV (gi­ga­elek­to­no­woltów). To jeszcze nie jest oficjalne […]