Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘gwiazdy’

Podgląd: Przepis na choinkę idealną

Przepis na choinkę idealną

Wiel­kimi kro­kami zbli­żają się święta. W radiu już leci „Last Chri­stmas”, na fo­rach in­ter­ne­to­wych wrze dys­kusja czy znów po­leci „Kevin sam w domu”, a na ryn­kach miast, w ga­le­riach han­dlo­wych i na­szych pry­wat­nych miesz­ka­niach po­ja­wiają się ustro­jone cho­inki. Każdy z nas de­ko­ruje drzewko we­dług wła­snego gustu, a wia­domo, o gu­stach się nie dys­ku­tuje. Jaka powinna […]

Podgląd: Najgorętsze miejsce na Ziemi

Najgorętsze miejsce na Ziemi

O tym, jaka jest naj­niższa moż­liwa tem­pe­ra­tura, wiemy chyba wszyscy: jest nią tzw. Zero Ab­so­lutne, które od­po­wiada tem­pe­ra­rurze –273,15 stopni Cel­sjusza. Jaka jest na­to­miast gra­nica po prze­ciwnej stronie? Jaką „naj­go­rętszą” tem­pe­ra­turę udało się osią­gnąć? To 4 bi­liony stopni Cel­sjusza. Dla po­rów­nania jądro na­szego Słońca jest roz­grzane je­dynie do 15 mi­lionów stopni Cel­sjusza. Tem­pe­ra­tura taka została […]

Podgląd: Nasłuch na cywilizacje pozaziemskie

Nasłuch na cywilizacje pozaziemskie

Naj­większy na świecie ra­dio­te­le­skop – można po­wie­dzieć, że to taki astro­no­miczny od­po­wiednik wiel­kiego Zder­zacza Ha­dronów — po­wstanie w trzech kra­jach: RPA, Au­tralii i Nowej Ze­landii. W po­rów­naniu z do­tych­cza­so­wymi ra­dio­te­le­sko­pami nowe urzą­dzenie o na­zwie SKA (Square Ki­lo­metre Array) bę­dzie 50 razy bar­dziej czułe i za­pewni 10 ty­sięcy razy większą szyb­kość prze­szu­ki­wania nie­bo­skłonu. Ma być tak […]

Podgląd: Wskrzeszanie gwiazd

Wskrzeszanie gwiazd

Po raz ko­lejny fikcja wy­my­ślona przez sce­na­rzy­stów fil­mo­wych za sprawą na­ukowców staje się rze­czy­wi­sto­ścią. Oglą­da­li­ście film Si­mone z Al Pa­cino? Opo­wiadał on o świa­towej ka­rierze wir­tu­alnej, do­sko­nałej gwiazdy. Teraz oka­zuje się, że aby wy­stąpić na kon­cercie, nie jest po­trzebna obec­ność gwiazdy. Po­zwa­lają na to ho­lo­gramy – wir­tu­alne ob­razy po­staci. W taki sposób na scenie w […]