Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘grzyby’

Podgląd: Sposób na oporne trufle

Sposób na oporne trufle

Trufle. Jedni ich nie znoszą, inni na­zy­wają czar­nymi dia­men­tami. Mają nie­re­gu­larny, bul­wiasty kształt, są chro­po­wate i ra­czej nie­ładne, ale nie pła­cimy za ich wy­gląd, tylko za smak i za­pach, a ra­czej boski aromat dla jed­nych lub po­tworny smród dla dru­gich. Uwa­żane są także za afro­dy­zjak, który każ­dego fa­ceta zmieni w ero­tycz­nego gi­ganta. Kosz­tują wpraw­dzie majątek […]

Podgląd: Grzyby prosto… z solarium

Grzyby prosto… z solarium

Po­nieważ lu­bimy grzyby nie tylko jeść, ale je rów­nież zbierać wy­bra­liśmy się w spraw­dzone miejsca na po­szu­ki­wanie praw­dziwków. Nie­stety nie zna­leź­liśmy nawet rydza, który lepszy jest niż nic. Spo­tka­liśmy kilka ma­low­ni­czych, czer­wo­nych ka­pe­luszy, ale nie­zbyt nas to po­cie­szyło. Przed nami jednak naj­lepsza pora na grzy­bo­branie — babie lato i je­sień. Jest zatem szansa na zapełnienie […]