Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘gry’

Podgląd: Wirtualna moda

Wirtualna moda

Przed nami syl­we­strowe sza­leń­stwo, ale przedtem prze­gląd szaf i sklepów w po­szu­ki­waniu mod­nych ciu­chów. Może in­spi­racje znaj­dziemy w wir­tu­alnym świecie? Ze­spół na­ukowców z Laval Uni­ver­sity w Ka­na­dzie, pod kie­row­nic­twem dr Mat­thieu Gu­it­tona, zajął się nieco ba­nalnym te­matem – jak ubie­rają swoje awa­tary użyt­kow­nicy wir­tu­alnej rze­czy­wi­stości „Se­cond Life”. Jak wy­ka­zało ba­danie awa­tary ko­biece od­sła­niają o wiele […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 8

Akademickie B+R – numer 8

Aka­de­mickie B+R – numer 8 Gry kom­pu­te­rowe więk­szości z nas ko­jarzą się wy­łącznie z roz­rywką. Tym­czasem na­ukowo bada się już ich miejsce w kul­turze, fir­my pro­du­ku­jące je osią­gają ob­roty prze­wyż­sza­jące te z branży mu­zycznej i fil­mowej, można po­wiedzieć, że gry prze­stały być do­meną mło­dzieży. Każdy z nas po­siada w domu przy­naj­mniej jedno urzą­dzenie, na którym […]

Podgląd: Skąd popularność fantastyki

Skąd popularność fantastyki

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych pytań” Igrzyska śmierci, Dom w głębi lasu, Aven­gers, Kró­lewna Śnieżka i łowca, Nie­sa­mo­wity Spider-​Man, Pro­me­teusz, Mroczny Ry­cerz po­wstaje – to tylko kilka z gło­śnych ostatnio filmów, które za­li­czyć można do fan­ta­styki. Rów­nież w li­te­ra­turze ta od­miana kul­tury jest po­wszechna, o czym świadczą wy­niki sprze­daży cyklu o Harrym Pot­terze czy […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 7

Akademickie B+R – numer 7

Aka­de­mickie B+R – numer 7 Wy­star­czyła wy­po­wiedź pre­zesa jednej z firm ubez­pie­cze­nio­wych, który stwier­dził, że pol­skie uczelnie nie przy­go­to­wują do pracy, żeby roz­po­częła się ogól­no­polska de­bata na temat kon­dycji szkol­nictwa wyż­szego. W dys­kusji pa­dało wiele kon­tro­wer­syj­nych wy­po­wiedzi, często spe­cja­liści szli na skróty – na szczę­ście je­dynie my­ślowe. Z pew­no­ścią re­lacje rynku pracy z uczel­niami są […]

Podgląd: Nowy numer „Akademickiego B+R”

Nowy numer „Akademickiego B+R”

Ser­decznie za­pra­szamy do lek­tury no­wego nu­meru „Aka­de­mic­kiego B+R”. Oprócz elek­tro­nicz­nego wy­dania w pliku PDF za­pra­szamy rów­nież do lek­tury roz­sze­rzonej wersji na iPada, które z tym wy­dania zy­skało dużo no­wych ele­mentów i uła­twień. Ze wstępu re­dak­tora na­czel­nego: Przy­zwy­cza­iliśmy się już, ze w Polsce wszystko jest trud­niejsze, mniej opła­calne, bar­dziej ry­zy­kowne, nie­kiedy nie­wy­ko­nalne. Z dumą wy­słu­chu­jemy wszystkich […]

Podgląd: „Akademickie B+R” na iPada – galeria

„Akademickie B+R” na iPada – galeria

Czwarty numer pisma „Aka­de­mickie B+R” jest wy­jąt­kowy. Zgodnie z obiet­nica, nie tylko pi­szemy o in­no­wa­cyj­ności, ale sami sta­ramy sie na­dążać za tren­dami w ob­szarze me­diów. Od tego wy­dania je­steśmy do­stępni w wersji na iPada, będąc tym samym pierw­szym cza­so­pi­smem po­pu­lar­no­nau­kowym w Polsce, które uka­zuje sie w ta­kiej po­staci. Rów­no­legle ofe­ru­jemy tra­dy­cyjny format PDF, który umożliwia […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 4

Akademickie B+R – numer 4

Aka­de­mickie B+R – numer 4 Czwarty numer pisma „Aka­de­mickie B+R” jest wy­jąt­kowy. Zgodnie z obiet­nica, nie tylko pi­szemy o in­no­wa­cyj­ności, ale sami sta­ramy sie na­dążać za tren­dami w ob­szarze me­diów. Od tego wy­dania je­steśmy do­stępni w wersji na iPada, będąc tym samym pierw­szym cza­so­pi­smem po­pu­lar­no­nau­kowym w Polsce, które uka­zuje sie w ta­kiej po­staci. Rów­no­legle oferujemy […]