Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘grunt’

Podgląd: Kompost z kurzych skorupek i ziemniaczanych obierek

Kompost z kurzych skorupek i ziemniaczanych obierek

Wy­na­lazki wy­ko­rzy­stane w nie­od­po­wiedni spo­sób mogą do­pro­wa­dzić do ka­ta­strofy, na przy­kład eko­lo­gicz­nej. Na szczę­ście wszystko, lub pra­wie wszystko, można na­pra­wić. Por­tu­gal­scy na­ukowcy z uni­wer­sy­tetu w Co­im­brze opra­co­wali na­tu­ralną mie­szankę do oczysz­cza­nia ziemi z me­tali cięż­kich. Ba­zuje ona głów­nie na sko­rup­kach ku­rzych jaj i ziem­nia­cza­nych obier­kach, za­wiera rów­nież nie­wiel­kie ilo­ści trawy oraz łu­sek ry­żo­wych. Nowy wy­na­la­zek nie dość, że jest bar­dzo […]

Jak penetrator wbija się w grunt?

Do­da­tek do au­dy­cji 37 Jak pe­ne­tra­tor wbija się w grunt?

Gdzie jeszcze planujemy je posyłać?

Do­da­tek do au­dy­cji 37 Gdzie jesz­cze pla­nu­jemy je po­sy­łać? 

Czy Chomik jest pierwszym zbudowanym w Polsce penetratorem?

Do­da­tek do au­dy­cji 37 Czy Cho­mik jest pierw­szym zbu­do­wa­nym w Pol­sce pe­ne­tra­to­rem?

Czy chomik będzie jedynym w misji Fobos Grunt narzędziem do pobierania próbek gruntu?

Do­da­tek do au­dy­cji 37 Czy cho­mik bę­dzie je­dy­nym w mi­sji Fo­bos Grunt na­rzę­dziem do po­bie­ra­nia pró­bek gruntu?