Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘grawitacja’

Podgląd: Krasnal w podróży

Krasnal w podróży

Oglą­da­li­ście film o Amelii? Jeśli tak, to z pew­no­ścią za­pa­mię­ta­li­ście nie tylko jej ciemne, duże oczy, ale rów­nież po­dró­żu­ją­cego po świecie ogro­do­wego kra­snala. To ko­lejny po­mysł fil­mowców, który pod­chwy­cili na­ukowcy. Nie­zwykły eks­pe­ry­ment na­ukowy zor­ga­ni­zo­wali wspólnie na­ukowcy i pro­du­cenci wag, by po­kazać jak – w za­leż­ności od miejsca na Ziemi — zmienia się gra­wi­tacja. Wy­słali oni […]

Podgląd: Roszpunka okiem naukowców

Roszpunka okiem naukowców

Gęste i długie włosy mogą być po­wodem do dumy, ale też sporym kło­potem. Jak je cze­szecie, jak ukła­dacie, czy za­pla­tacie war­kocze? Czy pod­cho­dzicie to do tego „pro­blemu” jak ar­tyści, czy na­ukowo? Na­ukowcy z Wiel­kiej Bry­tanii za­in­te­re­so­wali się wła­śnie tym jak ukła­dają się włosy ze­brane w kucyk w za­leż­ności od ta­kich czyn­ników fi­zycz­nych jak gra­wi­tacja, sztywność […]

Audycji 35 — Uciec grawitacji, czyli o napędach rakietowych

Gdzie za­czyna się ko­smos? Ja­kiego ro­dzaju sil­nika po­trzeba, żeby tam po­le­cieć? czy mamy szansę na ko­smiczne wy­cieczki? Uciec gra­wi­tacji, czyli o na­pę­dach rakietowych

Gdzie się kończy grawitacja?

Do­datek do Au­dycji 35 Gdzie się kończy grawitacja?