Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘gra’

Nad morze po technologię!

Gdy­nia ma prawa miej­skie do­piero od ośmiu i pół de­kady, od za­wsze też po­zo­staje nieco w cie­niu cie­szą­cych się zde­cy­do­wa­nie więk­szym tu­ry­stycz­nym uzna­niem po­zo­sta­łych czę­ści Trój­mia­sta: Gdań­ska i So­potu. To jed­nak może się zmie­nić, głów­nie za sprawą no­wych tech­no­lo­gii, które wy­ku­wane są w po­cie czoła w Po­mor­skim Parku Na­­u­kowo-Te­ch­no­­lo­­gi­cz­nym. W tym roku PPNT ob­cho­dził dzie­się­cio­le­cie. Pro­jekt po­wstał w 2001 roku z ini­cja­tywy […]

Poznać miejsce sportu w prasie — The International Sports Press Survey 2011

Ini­cja­to­rem tego pro­jektu ba­daw­czego jest or­ga­ni­za­cja Play the Game. W te­go­rocz­nej edy­cji, współ­part­ne­rem ba­dań jest the Ger­man Sport Uni­ver­sity Co­lo­gne. Ko­or­dy­na­to­rami ca­ło­ści ba­dań są Dr. Jörg-Uwe Nie­land z the Ger­man Sport Uni­ver­sity Co­lo­gne oraz Dr. Tho­mas Horky z the Ma­cro­me­dia Uni­ver­sity of Ap­plied Scien­ces, który od­po­wiada także za nie­miecką część ba­dań. Ko­or­dy­na­to­rem pol­skiej czę­ści ba­dań jest dr Ho­no­rata Ja­ku­bow­ska […]

Strona 5 z 5 ‹ Pierwszy 2 3 4 5