Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘gra’

Podgląd: Wirtualna moda

Wirtualna moda

Przed nami syl­we­strowe sza­leń­stwo, ale przedtem prze­gląd szaf i sklepów w po­szu­ki­waniu mod­nych ciu­chów. Może in­spi­racje znaj­dziemy w wir­tu­alnym świecie? Ze­spół na­ukowców z Laval Uni­ver­sity w Ka­na­dzie, pod kie­row­nic­twem dr Mat­thieu Gu­it­tona, zajął się nieco ba­nalnym te­matem – jak ubie­rają swoje awa­tary użyt­kow­nicy wir­tu­alnej rze­czy­wi­stości „Se­cond Life”. Jak wy­ka­zało ba­danie awa­tary ko­biece od­sła­niają o wiele […]

Podgląd: Puszka Pandory

Puszka Pandory

Ko­niec nie jest bliski, ale może taki być, o ile nie po­wstrzy­mamy na­szej tech­no­lo­gicznej po­my­sło­wości — ostrze­gają bry­tyjscy na­ukowcy z Uni­ver­sity of Cam­bridge: pro­fesor ko­smo­logii i astro­fi­zyki Martin Rees, fi­lozof Huw Price oraz wy­na­lazca Skype — Jaan Tal­linn. Za­pro­po­no­wali oni stwo­rzenie cen­trum — Centre for the Study of Exi­sten­tial Risk (CSER) — które bę­dzie się […]

Kreatywność Polaków

We Wro­cławiu działa prężnie kla­ster Cre­ativro, bę­dący ini­cja­tywą władz miej­skich, które do­ce­niły po­ten­cjał kre­atywny twórców ani­macji, gier, apli­kacji mo­bil­nych. Do grona członków kla­stra do­łą­czyła też szkoła wyższa z prężnym Za­kładem No­wych Me­diów. O wy­zwa­niach i suk­ce­sach roz­ma­wiamy z Ar­turem Ja­skól­skim, pre­zesem Can«t Stop Games i Zie­mo­witem Po­nie­wie­skim, wi­ce­pre­zesem Can’t Stop Games i człon­kiem Rady Dyrektorów […]

Miejsce gier w kulturze i społeczeństwie

Na py­tania od­po­wiada Sta­ni­sław Kraw­czyk, dok­to­rant w In­sty­tucie So­cjo­logii UW, uczestnik zjazdów mi­ło­śników fan­ta­styki i gier fa­bu­lar­nych itd. Od 2009 roku re­da­guje rocznik o grach Homo Lu­dens. Jaką rolę od­gry­wały gry jeszcze w epo­kach przed­kom­pu­te­ro­wych? Czy tylko forma za­ba­wowa, roz­ryw­kowa, czy też pełni inne funkcje? Roz­rywka, przy­jem­ność – to dobre pierwsze sko­ja­rzenia, ale na tym […]

Dokąd zmierzają gry?

Tego chyba nie wie nikt. Bo gdyby wie­dział, to byłby już bardzo bo­gatym czło­wie­kiem. Można się jednak po­kusić o przed­sta­wienie kilku ogól­nych ten­dencji. Przede wszystkim można przyjąć czarny, mroczny sce­na­riusz. Rynek gier wideo bę­dzie dążył do oli­go­polu. Mali i średni wy­dawcy zo­staną wy­cięci w pień i wy­koń­czeni lub po prostu wy­ku­pieni przez gi­gantów, ta­kich jak […]

Polska mistrzem świata w produkcji gier wideo?

Nie po­szło nam na Euro 2012, nie po­szło rów­nież na igrzy­skach w Lon­dynie. Ale jest jedna dys­cy­plina, nie­stety jeszcze nie­olim­pijska, w której zbli­żamy się do świa­towej czo­łówki. Po­woli, bo po­woli, ale jednak zbli­żamy. To pro­dukcja gier wideo. Na po­czątku był chaos. Chaos na­zywał się pol­skim ryn­kiem gier wideo. Były one two­rzone przez za­pa­leńców w mrocznych […]

Zbadać grę

Bar­tosz Do­lański – doktor nauk o kul­turze fi­zycznej i trener I klasy w piłce nożnej – zbadał spraw­ność dzia­łania pił­karzy gra­ją­cych na róż­nych po­zy­cjach. Prze­ana­li­zował klatka po klatce na­grania wideo z 21 me­czów fi­na­ło­wych i pół­fi­na­ło­wych mi­strzostw Eu­ropy i świata, oce­niając grę pił­karzy. Pod­py­ta­liśmy go o sposób, w jaki pro­wa­dził ba­dania i wnioski, do których […]

Podgląd: Gry planszowe w Trzeciej Rzeszy

Gry planszowe w Trzeciej Rzeszy

Czarną kartą w hi­storii gier są gry plan­szowe z hi­tle­row­skich Nie­miec. Cha­rak­te­ry­stycznym ich przy­kładem jest gra Jagd auf Koh­len­klau („Po­lo­wanie na zło­dzieja węgla”). Wy­ko­rzy­sty­wano ją w ra­mach kam­panii pro­pa­gan­dowej, która miała za­chęcać miesz­kańców Rzeszy do oszczę­dzania energii. W trakcie wojny wy­pro­du­ko­wano około czte­rech mi­lionów eg­zem­plarzy tej gry! Tytuł pro­duktu na­wią­zywał do Koh­len­klau, iko­nicznej w Niemczech […]

Podgląd: Gry i ich fani

Gry i ich fani

Jedną z cie­kaw­szych gier plan­szo­wych, które po­wstały w ostatnim czasie, jest Bat­tle­star Ga­lac­tica firmy Fan­tasy Flight Games. Te­matem roz­grywki jest ucieczka nie­do­bitków ludz­kiej rasy, po­szu­ku­ją­cych no­wego miejsca do za­miesz­kania po prze­granej z kre­tesem wojnie z in­te­li­gent­nymi ro­bo­tami – cy­lo­nami. Część z tych ostat­nich, za­pro­jek­to­wana na po­do­bień­stwo czło­wieka, ukrywa się na stat­kach ko­smicznej floty i wyczekuje […]

Wielki Brat patrzy, czyli gry pod specjalnym nadzorem

Kiedyś, w cza­sach, które już dziś wy­dają się niemal za­mierz­chłe, sprawa była prosta. Ku­po­wało się grę, in­sta­lo­wało w do­mowym za­ciszu przy ko­jącym szumie ”bla­szaka” i można z nią było robić to, na co się tylko miało ochotę. Nie­stety, to już pre­hi­storia od­legła ni­czym pi­sanie kro­niki ple­mienia na ścianie ja­skini. Obecnie wy­dawcy gier wideo coraz mocniej […]

Strona 1 z 5 1 2 3 4 5 Ostatni ›