Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Gliwice’

Podgląd: Ambient w Gliwicach

Ambient w Gliwicach

Dwu­na­stego grud­nia 2011 r. www​.na​uka​ipo​step​.pl za­wi­tała w Gli­wi­cach! Tym ra­zem sza­le­li­śmy na kon­soli wraz ze stu­den­tami Po­li­tech­niki Ślą­skiej. Dla tych któ­rzy spo­dzie­wali się na­szej wi­zyty, była to su­per oka­zja, żeby od­stre­so­wać się mię­dzy za­ję­ciami i przy oka­zji za­po­znać się z na­szym pro­jek­tem. Dla ca­łej reszty była to bez wąt­pie­nia su­per nie­spo­dzianka, która za­pew­niła nie tylko go­dziny pierw­szo­rzęd­nej roz­rywki, […]

Audycja 33 — Czy leci z nami pilot? Czyli o samolotach bezzałogowych

Po co nam sa­mo­loty bez­za­ło­gowe? Jak i z czego się je bu­duje? Kto ste­ruje bez­za­ło­gow­cem? Ja­kie bu­du­jemy w Po­zna­niu, a ja­kie w Gli­wi­cach? Au­dy­cja 33 — Czy leci z nami pi­lot?