Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘fizyka’

Podgląd: Jak wyglądał Fahrenheit?

Jak wyglądał Fahrenheit?

Do dziś nie za­chował się ani jeden por­tret Da­niela Ga­briela Fah­ren­heita. Nie wia­domo jak wy­glądał oprócz tego, że zgodnie z modą swojej epoki ubierał się w surdut oraz ka­mi­zelkę i nosił pe­rukę. Te skąpe dane nie prze­szko­dziły na­ukowcom z Po­li­tech­niki Gdań­skiej stwo­rzyć por­tret słyn­nego fi­zyka. Udało się to dzięki al­go­ryt­mowi ge­ne­tycz­nemu i spe­cjalnie opra­co­wanej aplikacji […]

Podgląd: Audycja 66 – Boska cząstka

Audycja 66 – Boska cząstka

Czy współ­czesna nauka do­starcza do­wodów na nie­ist­nienie Boga? Czy w na­szym zmie­rzonym, zwa­żonym i obej­rzanym pod mi­kro­skopem świecie jest jeszcze miejsce na tajemnice?

Podgląd: Wielki Wybuch, czy Wielkie Zamrożenie?

Wielki Wybuch, czy Wielkie Zamrożenie?

Jak po­wstał wszech­świat? Dziś za naj­bar­dziej praw­do­po­dobną jest uzna­wana teoria Wiel­kiego Wy­buchu (Big Bang), we­dług której 14 mld lat z nie­wy­obra­żalnie gę­stej i go­rącej oso­bli­wości wy­ło­niła się znana nam rze­czy­wi­stość (czas, ma­teria, energia, prze­strzeń i od­dzia­ły­wania między nimi). Tym­czasem grupa fi­zyków z Uni­ver­sity of Mel­bo­urne i RMIT Uni­ver­sity (Royal Mel­bo­urne In­sti­tute of Tech­no­logy) w Australii […]

Podgląd: Odkryto fermiony Majorany

Odkryto fermiony Majorany

Ho­len­derscy na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Tech­nicz­nego w Delft wpadli na trop fer­mionu Ma­jo­rany, a więc ta­jem­ni­czej i dotąd nie­uchwytnej cząstki, nad której ist­nie­niem spe­ku­lo­wano już od 75 lat. Cząstka ta, bę­dąca jed­no­cze­śnie własną an­ty­czą­steczką, jest równie za­gad­kowa jak bozon Higgsa. Ta cząstka jest do­kładnie na gra­nicy ma­terii i an­ty­ma­terii – po­wie­dział szef ho­len­der­skiego ze­społu Leo Kouwenhoven, […]

Audycja 45 — Proszę o uśmiech, czyli o zdjęciach rentgenowskich

Czy to na­prawdę Roe­ntgen od­krył pro­mienie rent­gena? Jak to się dzieje, że mo­żemy nimi sfo­to­gra­fować nasze wnę­trze? Jak po­wstaje takie zdjęcie i czy bez­piecznie mo­żemy je sobie pstrykać? Proszę o uśmiech, czyli o zdję­ciach rentgenowskich

Audycji 42 — Co zderza zderzacz, czyli o akceleratorach cząstek

Co to są ha­drony i po co się je ze sobą zderza? Co się dzieje w ak­ce­le­ra­to­rach cząstek?

Podgląd: Rewolucji w fizyce nie będzie?

Rewolucji w fizyce nie będzie?

Pa­mię­tacie mo­ment gdy we wrze­śniu na­ukowcy z ośrodka CERN ogło­sili wy­niki eks­pe­ry­mentu OPERA, pod­czas któ­rego udo­wod­niono, że neu­trina mogą po­ru­szać się szyb­ciej niż światło? W świecie nauki za­wrzało. Prze­cież pręd­kość światła uznaje się za war­tość w na­szym wszech­świecie nie­prze­kra­czalną. Od­krycie, że coś po­rusza się szyb­ciej od światła, oba­li­łoby więk­szość obo­wią­zu­ją­cych dziś w fi­zyce teorii, byłoby […]

Jak można osiągnąć prędkość nadświetlna?

Do­datek do Au­dycji 36 Jak można osią­gnąć pręd­kość nadświetlna

Podgląd: Latający dywan

Latający dywan

Dawno, dawno temu, za sied­mioma gó­rami i sied­mioma mo­rzami… Tak za­czy­nają się bajki, w któ­rych dużo jest ma­gicz­nych przed­miotów. Jednym z nich jest la­ta­jący dywan. Teraz wcale nie tak da­leko… Za­częli pra­cować nad nim na­ukowcy — i jest! Może nie jest na razie tak duży jak ten, na którym latał Aladyn. Wy­gląda jak dzie­się­cio­cen­ty­me­trowy arkusz […]

Podgląd: Informacja kwantowa

Informacja kwantowa

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›