Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘firma’

Podgląd: Korbka pracuje!

Korbka pracuje!

Fo­to­gra­fu­jesz coś bardzo in­te­re­su­ją­cego i nagle… kończy się za­si­lanie! Chyba każdy, kto choćby hob­by­stycznie zaj­muje się fo­to­grafią przeżył takie chwile. Teraz wy­starczy mieć pod ręką aparat na korbkę! Wła­śnie takie urzą­dzenie opra­co­wali na­ukowcy z Ja­ponii. Firma Su­per­headz za­pre­zen­to­wała pierwszy na świecie aparat cy­frowy, który sam ge­ne­ruje dla siebie energię. Czerpie ją z pro­mieni sło­necz­nych lub […]

Podgląd: Powąchać kosmos

Powąchać kosmos

Ko­smos za­chwyca nas od wieków. Spo­glą­damy w niego za­uro­czeni i po­dzi­wiamy jego piękno i po­tęgę. Ogra­ni­czamy się ra­czej do wrażeń wi­zu­al­nych, ktore po­bu­dzają naszą wy­obraźnię, ale czy za­sta­na­wia­li­ście się kiedyś jak on pachnie? Czy kto­kol­wiek może od­po­wie­dzieć na to py­tanie? Czy astro­nauta może czuć za­pach przez szczelny ska­fander i apa­ra­turę tle­nową? Ame­ry­kańska firma Think­Geek stworzyła […]

Podgląd: Drobnoustroje szybko znalezione

Drobnoustroje szybko znalezione

Czy można usprawnić le­czenie róż­nego ro­dzaju za­każeń? Od­po­wiedź na to znają na­ukowcy z ame­ry­kań­skiej firmy far­ma­ceu­tycznej, którzy opra­co­wali ma­szynę PLEX-​ID. Po­trafi ona roz­po­znawać wszystkie znane cho­ro­bo­twórcze bak­terie, wi­rusy i grzyby. Na zjeź­dzie So­ciety for Ap­plied Mi­cro­bio­logy w Lon­dynie w styczniu 2013 roku, PLEX-​ID zo­stał uznany ze naj­lepsze urzą­dzenie dia­gno­styczne w mi­kro­bio­logii. Obecnie le­czenie za­każeń opiera […]

Podgląd: Interaktywna szklana podłoga

Interaktywna szklana podłoga

Współ­czesne sale gim­na­styczne muszą być wie­lo­funk­cyjne. Służą za­równo do gry w kosza, siat­kówkę czy te­nisa. Do­tych­czas roz­wią­zy­wało się to po­przez ma­lo­wanie na drew­nianej pod­łodze kilku ze­stawów linii, każde do innej gry, co — przy­znacie sami — jest nieco dez­orien­tu­jące nie tylko dla za­wod­ników, ale i wi­dzów. Ul­tra­jasne LEDy, umiesz­czone pod spe­cjalnym har­to­wanym szkłem po­mogły rozwiązać […]

Podgląd: Wskrzeszanie gwiazd

Wskrzeszanie gwiazd

Po raz ko­lejny fikcja wy­my­ślona przez sce­na­rzy­stów fil­mo­wych za sprawą na­ukowców staje się rze­czy­wi­sto­ścią. Oglą­da­li­ście film Si­mone z Al Pa­cino? Opo­wiadał on o świa­towej ka­rierze wir­tu­alnej, do­sko­nałej gwiazdy. Teraz oka­zuje się, że aby wy­stąpić na kon­cercie, nie jest po­trzebna obec­ność gwiazdy. Po­zwa­lają na to ho­lo­gramy – wir­tu­alne ob­razy po­staci. W taki sposób na scenie w […]

Podgląd: Naukowe „miasto duchów”

Naukowe „miasto duchów”

Naj­bar­dziej tech­no­lo­gicznie roz­wi­nięte miasto po­wstanie na zu­pełnym pust­kowiu na po­łu­dniowym wscho­dzie stanu Nowy Meksyk w USA. Prace bu­dow­lane mają za­cząć się już w czerwcu. Firma Pe­gasus Global Hol­dings ogło­siła, że wyda na jego bu­dowę mi­liard do­larów. Miasto bę­dzie miało ulice, sieć elek­tryczną i wo­do­cią­gową, bu­dynki miesz­kalne z dzia­ła­jącą ka­na­li­zacją, biura, ko­ściół, szkołę, szpital. Do­słownie wszystko, […]

Podgląd: Korki na drodze? To nie problem!

Korki na drodze? To nie problem!

To mo­głoby za­brzmieć jak żart, ale prima aprilis już dawno za nami. Wkrótce uliczne korki bę­dzie można w sposób dość prosty ominąć… prze­la­tując nad nimi! Ile razy stojąc w korku po­my­ślałeś, że naj­pro­ściej przez miasto prze­do­stać się śmi­głowcem bądź sa­mo­lotem? Pro­blem po­lega na tym, że sie­dzimy nie w kok­picie statku po­wietrz­nego, a w sa­mo­cho­dzie. Naukowcy […]

Podgląd: Płonący wieżowiec — kontynuacji nie będzie?

Płonący wieżowiec — kontynuacji nie będzie?

Oglą­da­li­ście film Pło­nący wie­żo­wiec — przebój ki­nowy z lat ’70? Dramat bo­ha­terów uwię­zio­nych w ogar­niętym ogniem dra­paczu mógłby się w ogóle nie wy­da­rzyć, gdyby po­pro­sili o pomoc na­ukowców z War­szawy. Gdy w wie­żowcu doj­dzie do po­żaru, dym — często tok­syczny — roz­prze­strzenia się bły­ska­wicznie. Spe­cja­liści z Po­li­tech­niki War­szaw­skiej opra­co­wali więc pro­gram, który przy po­mocy danych […]

Podgląd: Nie garb się!

Nie garb się!

Nie garb się! Wy­pro­stuj się! Ile razy sły­sze­li­ście takie uwagi? Silny i prosty krę­go­słup jest oczy­wi­ście bardzo ważny. Teraz dbać bę­dzie o to ka­mera in­ter­ne­towa. Dzięki na­ukowcom z uni­wer­sy­tetu Ben Gu­riona w Negev pra­cow­nicy biu­rowi będą mieli szansę za­chować wła­ściwą po­stawę w pracy. Cały czas oczy­wi­ście mamy na myśli sposób sie­dzenia przy biurku. Opra­co­wany przez […]

Podgląd: Zamknij się na otwartą przestrzeń

Zamknij się na otwartą przestrzeń

Biura typu open space kró­lują w pol­skich biu­row­cach. Pra­cu­jący w nich lu­dzie mogą ła­twiej się ze sobą po­ro­zu­miewać, mają więcej prze­strzeni, którą też ła­twiej za­go­spo­da­rować. Jednym słowem same plusy. Trzeba jednak pa­miętać, by te plusy nie przy­sło­niły nam mi­nusów. „Open space” to typ biura, w którym pra­cow­nicy siedzą na dużej hali, a ich biurka oddziela […]

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›