Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘film’

Podgląd: Korbka pracuje!

Korbka pracuje!

Fo­to­gra­fu­jesz coś bardzo in­te­re­su­ją­cego i nagle… kończy się za­si­lanie! Chyba każdy, kto choćby hob­by­stycznie zaj­muje się fo­to­grafią przeżył takie chwile. Teraz wy­starczy mieć pod ręką aparat na korbkę! Wła­śnie takie urzą­dzenie opra­co­wali na­ukowcy z Ja­ponii. Firma Su­per­headz za­pre­zen­to­wała pierwszy na świecie aparat cy­frowy, który sam ge­ne­ruje dla siebie energię. Czerpie ją z pro­mieni sło­necz­nych lub […]

Podgląd: Maszyny przyszłości dla przeszłości

Maszyny przyszłości dla przeszłości

No­wo­czesne, fu­tu­ry­styczne wręcz ma­szyny łą­czymy ra­czej z mniej lub bar­dziej od­ległą przy­szło­ścią. Pla­nu­jemy, wy­obra­żamy sobie jak mogą zmienić nasze życie. Tym­czasem mogą one pomóc w od­two­rzeniu tego, jak żyli nasi dziad­kowie. Właśne w takim celu swoje moce ob­li­cze­niowe wy­ko­rzy­stało Cen­trum In­for­ma­tyczne Świerk NCBJ. Dzięki temu moż­liwe było po­wstanie filmu War­szawa 1935. To krót­ko­me­tra­żowy film, pokazujący […]

Podgląd: Więcej metalu w heavy metalu

Więcej metalu w heavy metalu

Ma­szyny mogą za­stąpić nas w wielu dzie­dzi­nach. Są nie­oce­nione w fa­bry­kach, nie wy­obra­żamy sobie bez nich kuchni, ale do­sko­nale na­dają się także do… grania heavy me­talu. Je­żeli je­ste­ście fa­nami bry­tyj­skiego ze­społu Mo­tor­head, to ko­niecznie mu­sicie po­znać nie­miecką grupę Com­pres­sor­head. Od ja­kiegoś czasu krążą po in­ter­necie fil­miki, w któ­rych ze­spół skła­da­jący się z trzech ro­botów wykonuje […]

Podgląd: Prostowanie rybiego oka

Prostowanie rybiego oka

Obiektyw zwany „rybim okiem” ma sze­roki kąt wi­dzenia, ale też znie­kształca obraz. Uzy­sku­jemy dzięki temu bardzo cie­kawy efekt, ale nie­stety cza­sami jest on nie­po­żą­dany. Być może wkrótce bę­dziemy mogli mieć i sze­roki kąt, i „nor­malny” obraz. Ze­spół z Po­li­tech­niki Łódz­kiej chce opra­cować system, który w czasie rze­czy­wi­stym bę­dzie mo­dy­fi­kował film na­krę­cony przy użyciu ta­kiego obiektywu […]

Podgląd: Straszne odchudzanie!

Straszne odchudzanie!

Oglą­dając „Lśnienie” Ku­bricka stra­cisz najwięcej…kalorii. Ri­chard Mac­kenzie, spe­cja­lista od me­ta­bo­lizmu ko­mór­ko­wego i fi­zjo­logii na Uni­ver­sity of West­min­ster, zbadał strach u wi­dzów oglą­da­ją­cych hor­rory i do­szedł do wniosku, że oglą­danie filmów grozy od­chudza. Im bar­dziej straszny horror, tym więcej ka­lorii w trakcie se­ansu można stracić. Za wszystko są od­po­wie­dzialne ude­rzenia ad­re­na­liny, ja­kich do­świadcza widz. Mac­kenzie badał […]

Podgląd: Ostatni lot

Ostatni lot

27 kwietnia 2012 roku pa­sa­żerski Bo­eing 727 wy­star­tował z lot­niska Me­xi­cali. Swój lot za­koń­czył wi­do­wi­skowym roz­bi­ciem się na Pu­styni So­nora w Mek­syku. Tak jednak miało być, wszystko to zo­stało za­aran­żo­wane. Celem tego lotu było bo­wiem prze­pro­wa­dzenie w pełni kon­tro­lo­wanej ka­ta­strofy lot­ni­czej i ze­branie da­nych, ja­kich nie można uzy­skać pod­czas sy­mu­lacji la­bo­ra­to­ryj­nych ani nawet z zapisów […]

Podgląd: Otrząsanie z wody okiem naukowców

Otrząsanie z wody okiem naukowców

Co robią mokre psy po wyj­ściu z wody? Otrzą­sają się. Ta spe­cy­ficzna tech­nika su­szenia jest cha­rak­te­ry­styczna dla wielu fu­trza­stych ssaków. Po­sta­nowił się temu przyj­rzeć bliżej ze­spół na­ukowców z Geo­rgia In­sti­tute of Tech­no­logy w Atlancie pod kie­run­kiem prof. Da­vida Hu. Dzięki ka­merze do ul­tra­szyb­kich zdjęć udało się im prze­ana­li­zować otrzą­sanie 33 zwie­rząt z 16 róż­nych gatunków. […]

Podgląd: Ulubione seriale na receptę

Ulubione seriale na receptę

Na­rze­kamy, że te­le­wizja ser­wuje nam po­wtórki zna­nych se­riali. Mimo to chętnie oglą­damy po raz enty „Stawkę większą niż życie” czy „Przy­stanek Alaska”. Dla­czego? Psy­cholog doktor Jaye Der­rick z In­sty­tutu Ba­dania Uza­leż­nień Uni­wer­sy­tetu Buf­falo uważa, że oglą­danie po­nownie ulu­bio­nych se­riali to nie jest strata czasu, bo przy­nosi mega po­zy­tywny efekt – po­maga „ła­dować aku­mu­la­tory”. Jak tłumaczy, […]

Podgląd: Skąd popularność fantastyki

Skąd popularność fantastyki

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych pytań” Igrzyska śmierci, Dom w głębi lasu, Aven­gers, Kró­lewna Śnieżka i łowca, Nie­sa­mo­wity Spider-​Man, Pro­me­teusz, Mroczny Ry­cerz po­wstaje – to tylko kilka z gło­śnych ostatnio filmów, które za­li­czyć można do fan­ta­styki. Rów­nież w li­te­ra­turze ta od­miana kul­tury jest po­wszechna, o czym świadczą wy­niki sprze­daży cyklu o Harrym Pot­terze czy […]

Podgląd: Pokochać pająki

Pokochać pająki

Są lu­dzie, u któ­rych pa­jąki wy­wo­łują cho­ro­bliwy strach. Naj­czę­ściej ob­jawia się gęsią skórką, dresz­czami i krzy­kiem, ale może także wy­wołać pa­raliż, omdlenia, wy­mioty a nawet ataki pa­niki. Je­żeli ktoś z was re­aguje tak na widok nawet ma­łego pa­jączka, to nie­wąt­pliwie cierpi na arach­no­fobię. Na­ukowcy jednak mają dobrą wia­do­mość – już jedna sesja te­ra­peu­tyczna wy­starczy, by […]

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›