Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘fikcja’

Podgląd: Wskrzeszanie gwiazd

Wskrzeszanie gwiazd

Po raz ko­lejny fik­cja wy­my­ślona przez sce­na­rzy­stów fil­mo­wych za sprawą na­ukow­ców staje się rze­czy­wi­sto­ścią. Oglą­da­li­ście film Si­mone z Al Pa­cino? Opo­wia­dał on o świa­to­wej ka­rie­rze wir­tu­al­nej, do­sko­na­łej gwiazdy. Te­raz oka­zuje się, że aby wy­stą­pić na kon­cer­cie, nie jest po­trzebna obec­ność gwiazdy. Po­zwa­lają na to ho­lo­gramy – wir­tu­alne ob­razy po­staci. W taki spo­sób na sce­nie w Kra­ko­wie w li­sto­pa­dzie ze­szłego […]

Podgląd: Raport mniejszości — gdy fikcja staje się rzeczywistością

Raport mniejszości — gdy fikcja staje się rzeczywistością

Pa­mię­ta­cie film „Ra­port mniej­szo­ści” z To­mem Cru­isem, w któ­rym bo­ha­ter wie­dział o prze­stęp­stwie za­nim je po­peł­niono? Kilka lat temu to był film science fic­tion, a dziś? To już nie fik­cja, a przed nami być może praw­dziwy prze­łom w dzia­ła­niach po­li­cji. Na­ukowcy z Santa Clara Uni­ver­sity w Ka­li­for­nii opra­co­wali opro­gra­mo­wa­nie dla po­li­cji po­zwa­la­jące prze­wi­dy­wać miej­sca i czas po­peł­nie­nia nie­któ­rych ty­pów prze­stępstw — po­in­for­mo­wał ma­ga­zyn New […]