Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘festiwal’

Podgląd: Wskrzeszanie gwiazd

Wskrzeszanie gwiazd

Po raz ko­lejny fik­cja wy­my­ślona przez sce­na­rzy­stów fil­mo­wych za sprawą na­ukow­ców staje się rze­czy­wi­sto­ścią. Oglą­da­li­ście film Si­mone z Al Pa­cino? Opo­wia­dał on o świa­to­wej ka­rie­rze wir­tu­al­nej, do­sko­na­łej gwiazdy. Te­raz oka­zuje się, że aby wy­stą­pić na kon­cer­cie, nie jest po­trzebna obec­ność gwiazdy. Po­zwa­lają na to ho­lo­gramy – wir­tu­alne ob­razy po­staci. W taki spo­sób na sce­nie w Kra­ko­wie w li­sto­pa­dzie ze­szłego […]

Podgląd: I ty zostaniesz… reżyserem!

I ty zostaniesz… reżyserem!

Wie­lo­krot­nie po wyj­ściu z kina stwier­dzamy, ze film się nam nie po­do­bał, że fa­buła nie­lo­giczna, a za­koń­cze­nie kom­plet­nie nie­od­po­wia­da­jące na­szym wy­obra­że­niom. W na­szym za­my­śle re­ży­ser­skim po­wstaje lep­sza wer­sja filmu. Cza­sami sam re­ży­ser przed­sta­wia wła­sną, inną od ofi­cjal­nej, wer­sję, nie­kiedy z zu­peł­nie in­nym za­koń­cze­niem. Być może już nie­długo to sami wi­dzo­wie będą mo­gli na ekra­nie na bie­żąco kie­ro­wać fa­bułą oglą­da­nego filmu. A wszystko […]

Podgląd: Relacja z poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Relacja z poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki