Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘fantasy’

Redefinicje gatunku fantasy w grach cyfrowych

Pro­wa­dzone przez Ma­rię B. Garda ba­da­nia nad ga­tun­ko­wo­ścią w grach cy­fro­wych są w Pol­sce no­wo­ścią, a i w skali świa­to­wej po­wstało do­tąd nie­wiele prac w tym za­kre­sie. Me­dio­znaw­czyni z Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego za­mie­rza prze­ana­li­zo­wać plat­formy me­dialne i ty­tuły z ca­łego świata. Wy­ko­rzy­sta do tego przy­rządy na­ukowe w po­staci… kon­soli do gier. Maja Bier­nacka: Pro­wa­dzi Pani ba­da­nia do­ty­czące ga­tunku fan­tasy w grach cy­fro­wych. Skąd po­trzeba re­de­fi­ni­cji? Ma­ria […]