Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ESP’

Podgląd: Święty Graal fizyki odnaleziony?

Święty Graal fizyki odnaleziony?

Po kil­ku­dzie­się­ciu la­tach szu­ka­nia, CERN po­in­for­mo­wał na kon­fe­ren­cji pra­so­wej we wto­rek 13 grud­nia, że zna­lazł ślady ist­nie­nia bo­zonu Hig­gsa — „bo­skiej cząstki”, któ­rej ist­nie­nie za­kłada tzw. Mo­del Stan­dar­dowy fi­zyki. Dwa nie­za­leżne ze­społy ba­daw­cze okre­śliły na­wet w przy­bli­że­niu taką samą masę długo po­szu­ki­wa­nej czą­steczki — wy­nosi ona około 125 GeV (gi­ga­elek­to­no­wol­tów). To jesz­cze nie jest ofi­cjalne po­twier­dze­nie […]

Wszystko o ESP

Do­da­tek do au­dy­cji nr 9 Wszystko o ESP

Audycja 9 – ABS i ESP, czyli o bezpieczeństwie w pojazdach

Jak dzia­łają sys­temy wspo­ma­ga­jące bez­pie­czeń­stwo i pracę kie­rowcy w no­wo­cze­snych sa­mo­cho­dach?