Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘eksperyment’

Podgląd: Wydrukuj sobie schabowego

Wydrukuj sobie schabowego

Z dru­kar­kami 3D po­woli się już oswa­jamy, jednak urzą­dzenie dru­ku­jące mięso może szo­kować. Ta nie­zwykła tech­no­logia to ro­dzinny biznes prof. Ga­bora For­gacsa i jego syna An­dreasa. Jak to wszystko ma działać i czy to co zo­stanie wy­dru­ko­wane rze­czy­wi­ście bę­dzie się nadawać do je­dzenia? To co ma zo­stać wy­dru­ko­wane w tech­no­logii 3D jest naj­pierw pod­da­wane cyfrowej […]

Podgląd: Zapach, który skłoni nas do zakupów

Zapach, który skłoni nas do zakupów

Do świąt coraz bliżej, więc więk­szość z nas ogar­nęła go­rączka przed­świą­tecz­nych za­kupów. Na­ukowcy i han­dlowcy wiedzą nie od dziś, że do wy­dania więk­szej kwoty pie­niędzy w danym sklepie może skłonić nas za­pach, który po­czu­jemy w po­miesz­czeniu. Co dziwne — przy­jemny za­pach nie­ko­niecznie jest tym naj­sku­tecz­niej­szym. Naj­sku­tecz­niejsze są za­pachy jak naj­prostsze — twierdzi Eric Span­gen­berg z […]

Podgląd: O materiale, który pociskom się nie kłania

O materiale, który pociskom się nie kłania

O po­trzebie no­szenia ka­mi­zelek ku­lo­od­por­nych w nie­któ­rych sy­tu­acjach ni­kogo chyba nie trzeba prze­ko­nywać. Ra­tują życie, ale są bardzo nie­wy­godne i ciężkie. Sy­tu­acja się zmienia, gdy zo­stają one wy­ko­nanen z zu­pe­łenie no­wego, su­per­wy­trzy­ma­łego ma­te­riału. Nie­zwykłą sub­stancję wy­na­leźli na­ukowcy z Rice Uni­ver­sity. Po­li­me­rowe two­rzywo choć może przy­po­mina szkło, to ma zu­pełnie inne wła­ści­wości. Po­trafi po­wstrzymać 9-​milimetrowy pocisk […]

Podgląd: Pękło? Niech się goi!

Pękło? Niech się goi!

Pęk­nięcia ekranów w smar­to­nach zda­rzają się dość często, a ich na­prawa, nie­stety, jest kosz­towna… a gdyby tak pęk­nięcia goiły się jak drobne ska­le­czenia na na­szej skórze? Być może roz­wią­za­niem i speł­nie­niem ta­kich fan­ta­stycz­nych ocze­kiwań bę­dzie praca na­ukowców ze Stan­ford. Pra­cują oni nad ma­te­riałem, który wła­śnie się goi. Do­dat­kowo prze­wodzi prąd, dzięki czemu ide­alnie na­daje się […]

Podgląd: Ostatni lot

Ostatni lot

27 kwietnia 2012 roku pa­sa­żerski Bo­eing 727 wy­star­tował z lot­niska Me­xi­cali. Swój lot za­koń­czył wi­do­wi­skowym roz­bi­ciem się na Pu­styni So­nora w Mek­syku. Tak jednak miało być, wszystko to zo­stało za­aran­żo­wane. Celem tego lotu było bo­wiem prze­pro­wa­dzenie w pełni kon­tro­lo­wanej ka­ta­strofy lot­ni­czej i ze­branie da­nych, ja­kich nie można uzy­skać pod­czas sy­mu­lacji la­bo­ra­to­ryj­nych ani nawet z zapisów […]

Podgląd: Bi-​Fi — biologiczny internet

Bi-​Fi — biologiczny internet

Prze­sy­łanie in­for­macji przez in­ternet, z wy­ko­rzy­sta­niem Wi-​Fi jest dla nas czymś tak na­tu­ralnym, jak od­dy­chanie. Po­dobny me­cha­nizm można wy­ko­rzy­stać… w ży­wych or­ga­ni­zmach. Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Stan­forda opra­co­wali in­no­wa­cyjny me­cha­nizm, po­zwa­la­jący prze­syłać in­for­macje między ko­mór­kami za po­mocą wi­rusów. Ten bio­lo­giczny in­ternet Bi-​Fi umoż­liwia nie tylko szybkie prze­ka­zy­wanie in­for­macji między po­je­dyn­czymi ko­mór­kami, ale też szybkie do­star­czanie skomplikowanych […]

Podgląd: Rozpuszczalna elektronika

Rozpuszczalna elektronika

Co robić z wciąż ro­sną­cymi gó­rami nie­po­trzeb­nych już ni­komu ka­bel­kami, pły­tami od kom­pu­terów, pro­ce­so­rami i po­dobną elek­tro­niką? Grupa in­ży­nierów z z ame­ry­kań­skiego Tufts Uni­ver­sity we współ­pracy z ko­le­gami z Uni­ver­sity of Il­li­nois i i Nor­th­we­stern Uni­ver­sity opra­co­wała tech­no­logię pro­dukcji urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, które mogą się cał­ko­wicie roz­pu­ścić, gdy są już nie­po­trzebne. Roz­pusz­czalna elek­tro­nika jest cał­ko­wicie nieszkodliwa […]

Podgląd: Skasować złe wspomnienia?

Skasować złe wspomnienia?

Co po­zo­staje w na­szej pa­mięci? Prze­ważnie rzeczy o któ­rych chcemy pa­miętać. Czasmi jednak dręczą nas wspo­mnienia, o któ­rych chcie­li­byśmy jak naj­szyb­ciej za­po­mnieć. Strach i ból bę­dzie można wy­mazać z na­szej pa­mięci – twierdzą ba­dacze z Uni­wer­sy­tetu Up­psali ba­da­jący funk­cjo­no­wanie mózgu i pro­cesy for­mo­wania się wspo­mnień. Osoby bę­dące uczest­ni­kiem lub świad­kiem trau­ma­tycz­nych wy­da­rzeń, jak (ofiary przestępstw, […]

Podgląd: Wstyd ma duże oczy

Wstyd ma duże oczy

Zdarza się wam spłonąć ru­mieńcem? Praw­do­po­do­bień­stwo, że inni za­uważą że się za­czer­wie­nimy jest większe, jeśli wła­śnie się tego boimy! Od­kryli to na­ukowcy ze Szkoły Psy­cho­logii na Mur­doch Uni­ver­sity w Au­stralii po zba­daniu re­akcji zwią­za­nych z ru­mieńcem u 86 ochot­ników w wieku od 17 do 59 lat. Spraw­dzali, w jakim stopniu wiek, płeć, uświa­do­miona skłon­ność do […]

Podgląd: Krzesło wrogiem ludzkości?

Krzesło wrogiem ludzkości?

Obecnie więk­szość z nas spędza w po­zycji sie­dzącej większą część dnia. W pracy i w domu. Sie­dzimy przed kom­pu­terem i przed te­le­wi­zorem. Nawet nie mu­simy wstawać z krzesła, aby brać udział w kon­fe­rencji czy iść do kina, wy­starczy kliknąć myszką i gapić się w mo­nitor. Tym­czasem, jak twierdzi prof. Mark Ha­milton z Pen­nington Bio­me­dical Research […]

Strona 1 z 5 1 2 3 4 5 Ostatni ›