Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ekologia’

Katoda z ligniny

Ame­ry­kań­ski „Science” opu­bli­ko­wał wy­niki prac dra Grze­go­rza Mil­czarka z prof. Olle In­ga­näsa ze szwedz­kiego Lin­köping Uni­ver­sity. Uczeni chcą za­ra­dzić pro­ble­mowi ma­ga­zy­no­wa­nia ener­gii, który do tej pory roz­wią­zy­wany jest przy uży­ciu dro­gich i czę­sto tok­sycz­nych tech­no­lo­gii. Po opa­ten­to­wa­niu ka­tody z li­gniny i po­li­pi­rolu, pra­cują nad anodą, aby za kilka lat można za­cząć pro­duk­cję ta­nich i eko­lo­gicz­nych aku­mu­la­to­rów. Czy ba­te­rie pro­du­ko­wane ze […]

Podgląd: Silesian Greenpower — futurystyczny bolid śląskich studentów

Silesian Greenpower — futurystyczny bolid śląskich studentów

Czy biodegradacja to to samo co kompostowanie?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 16 Czy bio­de­gra­da­cja to to samo co kom­po­sto­wa­nie?

Co to jest recykling?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 16 Co to jest re­cy­kling?

Który sposób utylizacji jest najlepszy?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 16 Który spo­sób uty­li­za­cji jest naj­lep­szy?

Czy istnieją regulacje prawne dotyczące gospodarowania odpadami?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 16 Czy ist­nieją re­gu­la­cje prawne do­ty­czące go­spo­da­ro­wa­nia od­pa­dami?

Jakie znasz sposoby utylizacji odpadów?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 16 Ja­kie znasz spo­soby uty­li­za­cji od­pa­dów?

Audycja 16 – Czy wystarczy wyrzucić śmieci?

Co się dzieje ze śmie­ciami, które wy­rzu­ci­li­śmy? Jak się ich po­zbyć? Do czego wy­ko­rzy­stać?

Audycja 14 – Zadomowić się na ziemi, czyli o ekologicznym budownictwie

Jak bu­do­wać, żeby nie nisz­czyć? Jak dom pa­sywny ak­tyw­nie chroni śro­do­wi­sko?

Czym są paliwa alternatywne i czy służą ekologii?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 10 Czym są pa­liwa al­ter­na­tywne i czy służą eko­lo­gii?