Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘efekt’

Podgląd: Trzeźwość w pigułce

Trzeźwość w pigułce

Je­steś kie­rowcą, je­steś na im­prezie i wy­piłeś kilka drinków? Za kie­row­nicę ra­czej już nie usią­dziesz, bo al­kohol roz­kłada się dość długo. Na przy­kład jedno piwo około dwóch go­dzin. A gdyby tak po udanej za­bawie, zażyć pi­gułkę i od razu w kilka se­kund wrócić do stanu trzeź­wości? Jak prze­ko­nują ame­ry­kańscy na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Ka­li­for­nij­skiego, wkrótce będzie […]

Podgląd: Mrówki i termity na tropie złota

Mrówki i termity na tropie złota

Prze­mysł wy­do­bywczy jest bardzo ważną ga­łęzią au­stra­lij­skiej go­spo­darki. Po­szu­ki­wanie no­wych złóż, szcze­gólnie złota, jest jednak coraz trud­niejsze i bar­dziej kosz­towne. Aby temu za­ra­dzić na­ukowcy z CSIRO (Com­mon­we­alth Scien­tific and In­du­strial Re­se­arch Or­ga­ni­sa­tion), po­sta­no­wili się przyj­rzeć na­tu­ralnym gór­nikom — mrówkom i ter­mitom. Wy­niki badań en­to­mo­logów na au­stra­lij­skich te­re­nach zło­to­no­śnych były za­ska­ku­jące. Mro­wiska i ter­mi­tiery za­wie­rały duże […]

Podgląd: W 80 dni dookoła świata… w okularach

W 80 dni dookoła świata… w okularach

Po­dróż do­okoła świata? To nadal jedno z ma­rzeń wielu ludzi. Po­dróże kształcą, ale też po­trafią być mę­czące. Zwłaszcza, jeśli często zmie­niamy pod­czas ta­kich wo­jaży strefy cza­sowe. By po­dró­żo­wało się bez zwią­za­nych z tym do­le­gli­wo­ściami wy­starczy za­łożyć… oku­lary! Są to jednak oku­lary nie­zwykłe. Opra­co­wali je na­ukowcy z Au­stralii. Nie chronią one przed nad­miarem światła — wręcz […]

Podgląd: Straszne odchudzanie!

Straszne odchudzanie!

Oglą­dając „Lśnienie” Ku­bricka stra­cisz najwięcej…kalorii. Ri­chard Mac­kenzie, spe­cja­lista od me­ta­bo­lizmu ko­mór­ko­wego i fi­zjo­logii na Uni­ver­sity of West­min­ster, zbadał strach u wi­dzów oglą­da­ją­cych hor­rory i do­szedł do wniosku, że oglą­danie filmów grozy od­chudza. Im bar­dziej straszny horror, tym więcej ka­lorii w trakcie se­ansu można stracić. Za wszystko są od­po­wie­dzialne ude­rzenia ad­re­na­liny, ja­kich do­świadcza widz. Mac­kenzie badał […]

Podgląd: Ostatni lot

Ostatni lot

27 kwietnia 2012 roku pa­sa­żerski Bo­eing 727 wy­star­tował z lot­niska Me­xi­cali. Swój lot za­koń­czył wi­do­wi­skowym roz­bi­ciem się na Pu­styni So­nora w Mek­syku. Tak jednak miało być, wszystko to zo­stało za­aran­żo­wane. Celem tego lotu było bo­wiem prze­pro­wa­dzenie w pełni kon­tro­lo­wanej ka­ta­strofy lot­ni­czej i ze­branie da­nych, ja­kich nie można uzy­skać pod­czas sy­mu­lacji la­bo­ra­to­ryj­nych ani nawet z zapisów […]

Podgląd: Wielki Wybuch, czy Wielkie Zamrożenie?

Wielki Wybuch, czy Wielkie Zamrożenie?

Jak po­wstał wszech­świat? Dziś za naj­bar­dziej praw­do­po­dobną jest uzna­wana teoria Wiel­kiego Wy­buchu (Big Bang), we­dług której 14 mld lat z nie­wy­obra­żalnie gę­stej i go­rącej oso­bli­wości wy­ło­niła się znana nam rze­czy­wi­stość (czas, ma­teria, energia, prze­strzeń i od­dzia­ły­wania między nimi). Tym­czasem grupa fi­zyków z Uni­ver­sity of Mel­bo­urne i RMIT Uni­ver­sity (Royal Mel­bo­urne In­sti­tute of Tech­no­logy) w Australii […]

Podgląd: To nie piecyk, to super piecyk!

To nie piecyk, to super piecyk!

Za­sta­na­wia­li­ście się kiedyś ile energii mar­nuje się, gdy na kem­pingu pod­grze­wacie smaczny obiad na ku­chence ga­zowej czy ognisku? Po­my­śleli o tym twórcy Bio­Lite, którzy za­uwa­żyli, że go­to­wanie na otwartym ogniu jest bardzo nie­efek­tywne i mar­nuje mnó­stwo energii. Do­dat­kowo do at­mos­fery mogą do­stawać się tok­syczne sub­stancje. Po­mo­głyby wen­ty­la­tory które po­pra­wi­łyby efek­tyw­ność spa­lania, ale na kem­pingu, w […]

Podgląd: Bozon Higgsa można usłyszeć

Bozon Higgsa można usłyszeć

Bo­zonu Higgsa nie można co prawda zo­ba­czyć, ale można go… usły­szeć. Za­le­dwie ty­dzień temu na­ukowcy z CERN udo­stęp­nili dane uzy­skane w eks­pe­ry­mencie ATLAS, a już zo­stały one „prze­tłu­ma­czone” przez trójkę na­ukowców na język mu­zyki. Kiedy ogło­szono od­krycie, na­tych­miast przy­stą­pi­liśmy do prac nad prze­ło­że­niem da­nych na dźwięki – po­wie­dział Do­me­nico Vi­ci­nanza z pro­jektu DANTE (De­li­very of […]

Podgląd: Muzyka zorzy

Muzyka zorzy

Cza­sami to stu­kanie, innym razem trzaski jak w radiu lub skrzy­pienie butów na su­chym śniegu. Może brzmieć jak sze­lest gnie­cenia folii alu­mi­niowej albo po­je­dynczy dźwięk dzwonka. Od wieków ludy za­miesz­ku­jące te­reny pod­bie­gu­nowe opo­wia­dają o dziw­nych od­gło­sach, które roz­le­gają się, gdy na niebie po­jawia się zorza. W ję­zyku pół­noc­nego ludu Saami zorza po­larna była na­zy­wana m.in. […]

Podgląd: Szczepionka do walki z nikotynowym nałogiem

Szczepionka do walki z nikotynowym nałogiem

Na­ło­gowi pa­lacze twierdzą, że choć bardzo by chcieli to nie mogą po­zbyć się po­ciągu do pa­pie­rosów. Ra­tun­kiem dla nich może być spe­cjalna szcze­pionka. Opra­co­wana przez na­ukowców z Weill Cor­nell Me­dical Col­lege szcze­pionka zo­stała już prze­te­sto­wana na my­szach. Jed­no­ra­zowe po­danie szcze­pionki uczy­niło te sym­pa­tyczne zwie­rzątka w pełni od­por­nymi na uza­leż­nienie od ni­ko­tyny. Teraz czas na testy […]

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›