Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘dźwięk’

Podgląd: Korbka pracuje!

Korbka pracuje!

Fo­to­gra­fu­jesz coś bardzo in­te­re­su­ją­cego i nagle… kończy się za­si­lanie! Chyba każdy, kto choćby hob­by­stycznie zaj­muje się fo­to­grafią przeżył takie chwile. Teraz wy­starczy mieć pod ręką aparat na korbkę! Wła­śnie takie urzą­dzenie opra­co­wali na­ukowcy z Ja­ponii. Firma Su­per­headz za­pre­zen­to­wała pierwszy na świecie aparat cy­frowy, który sam ge­ne­ruje dla siebie energię. Czerpie ją z pro­mieni sło­necz­nych lub […]

Podgląd: Muzyczny transformator Tesli

Muzyczny transformator Tesli

Stu­denci kra­kow­skiej Aka­demii Górniczo-​Hutniczej wy­ko­nali od pod­staw trans­for­mator Tesli za­si­lany przez układ ener­go­elek­tro­niczny, który za po­mocą wy­ła­dowań może od­twa­rzać wy­brane me­lodie. Trans­for­mator Tesli (cewka Tesli) to ro­dzaj trans­for­ma­tora na rdzeniu po­wietrznym, wy­na­le­ziony pod ko­niec XIX wieku, dzięki któ­remu moż­liwe jest wy­twa­rzanie w ob­wo­dzie re­zo­nan­sowym na­pięcia o bardzo du­żych war­to­ściach nawet rzędu kilku mi­lionów wolt. Damian […]

Podgląd: Most kroplą drążony

Most kroplą drążony

Bu­du­jemy mosty dla pana sta­rosty… Gdy jednak już zo­stanie zbu­do­wany trzeba spraw­dzać, czy cały czas można bez­piecznie z niego ko­rzy­stać. Na­ukowcy z Bri­gham Young Uni­ver­sity w Utah pod kie­row­nic­twem prof. Briana Mazzeo i prof. Spen­cera Gu­thrie opra­co­wali nową me­todę ba­dania stanu struk­tury mo­stów i wia­duktów na pod­stawie dźwięku, wy­twa­rza­nego przez spa­da­jące na nie krople wody. […]

Podgląd: Okulary które „widzą” dźwięk

Okulary które „widzą” dźwięk

Ten ga­dżet nie­wąt­pliwie ułatwi życie osobom słabo sły­szącym. Na­ukowcy z Korea Ad­vanced In­sti­tute of Science and Tech­no­logy (KAIST) w Da­ejeon, pra­cu­jący pod kie­row­nic­twem prof. Yang-​Hann Kima, stwo­rzyli oku­lary po­zwa­la­jące na iden­ty­fi­kację źródła i kie­runku po­cho­dzenia dźwięku. Oku­lary prze­twa­rzają fale dźwię­kowe na obraz. W opraw­kach na­ukowcy za­mon­to­wali 7 mi­kro­fonów, roz­miesz­czo­nych tak, aby mogły okre­ślić źródło dźwięku. […]

Podgląd: Muzyka schodzi na psy

Muzyka schodzi na psy

Współ­czesna mu­zyka jest coraz bar­dziej jed­no­lita i głośna – do ta­kiego wniosku do­szli na­ukowcy z Con­sejo Su­pe­rior de In­ve­sti­ga­ciones Cien­ti­fícas z Bar­ce­lony, po prze­ana­li­zo­waniu 464.411 utworów mu­zyki po­pu­larnej z okresu po­między 1955 a 2010 ro­kiem. Może dla­tego, słu­chając jej mamy wra­żenie, że wiele utworów brzmi po­dobnie. Dr Joan Serra, kie­rownik badań, ana­li­zował pio­senki pod kątem […]

Podgląd: Bozon Higgsa można usłyszeć

Bozon Higgsa można usłyszeć

Bo­zonu Higgsa nie można co prawda zo­ba­czyć, ale można go… usły­szeć. Za­le­dwie ty­dzień temu na­ukowcy z CERN udo­stęp­nili dane uzy­skane w eks­pe­ry­mencie ATLAS, a już zo­stały one „prze­tłu­ma­czone” przez trójkę na­ukowców na język mu­zyki. Kiedy ogło­szono od­krycie, na­tych­miast przy­stą­pi­liśmy do prac nad prze­ło­że­niem da­nych na dźwięki – po­wie­dział Do­me­nico Vi­ci­nanza z pro­jektu DANTE (De­li­very of […]

Podgląd: Muzyka zorzy

Muzyka zorzy

Cza­sami to stu­kanie, innym razem trzaski jak w radiu lub skrzy­pienie butów na su­chym śniegu. Może brzmieć jak sze­lest gnie­cenia folii alu­mi­niowej albo po­je­dynczy dźwięk dzwonka. Od wieków ludy za­miesz­ku­jące te­reny pod­bie­gu­nowe opo­wia­dają o dziw­nych od­gło­sach, które roz­le­gają się, gdy na niebie po­jawia się zorza. W ję­zyku pół­noc­nego ludu Saami zorza po­larna była na­zy­wana m.in. […]

Podgląd: Spadnie na Ziemię szybciej niż dźwięk

Spadnie na Ziemię szybciej niż dźwięk

Nie, nie ko­meta. To tylko mistrz sportów eks­tre­mal­nych Felix Baum­gartner za­mierza sko­czyć ze spa­do­chronem z wy­so­kości ponad 36 km. W trakcie swo­bod­nego spa­dania sko­czek zmierzy się nie tylko z ogrom­nymi prze­cią­że­niami, niską tem­pe­ra­turą ale i nie­wia­ry­godną pręd­ko­ścią. Je­żeli prze­żyje, bę­dzie pierw­szym czło­wie­kiem, który prze­kroczy ba­rierę dźwięku bez po­mocy sa­mo­lotu! Baum­gartner zo­stanie wy­nie­siony na wy­so­kość 36576 […]

Podgląd: Magnetyzm strzykawki

Magnetyzm strzykawki

Nie­którym na sam widok strzy­kawki z igłą cierpnie skóra. Dla ta­kich osób na­ukowcy z MIT opra­co­wali ko­lejny ory­gi­nalny wy­na­lazek, jakim jest ma­gne­tyczna strzy­kawka bez­i­głowa. Za­strzyk wy­ko­nany przy po­mocy ta­kiej strzy­kawki jest zu­pełnie bez­bo­lesny, jak ugry­zienie ko­mara. Aparat stwo­rzony w ra­mach pro­jektu pro­wa­dzo­nego przez Iana Hun­tera i Ca­the­rine Hogan po­zwala w pełni kon­tro­lować za­równo dawkę leku, […]

Podgląd: Zamów sobie piękny sen

Zamów sobie piękny sen

Jak często śnią się nam kosz­mary? Trudno po­wie­dzieć, bo rano nie wszystkie pa­mię­tamy. Na szczę­ście! Jednak jak zmienić koszmar w piękny sen? Naj­pro­ściej za po­mocą smart­fonu. Bry­tyjscy na­ukowcy na Mię­dzy­na­ro­dowym Fe­sti­walu Na­ukowym w Edyn­burgu za­pre­zen­to­wali pro­gram, który ma po­prawić ja­kość na­szego snu. Apli­kację „Dream: On” można ścią­gnąć sobie z in­ter­netu i nawet wy­brać dźwięk, który […]

Strona 1 z 3 1 2 3 Ostatni ›