Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘dziewczyna’

Podgląd: Erateina sprytna dziewczyna

Erateina sprytna dziewczyna

Era­teina sprytna dziew­czyna (łac. Era­teina pu­el­la­astuta) – taką nazwę otrzymał nowy ga­tunek mo­tyla od­kry­tego przez Po­laków w tym roku pod­czas wy­prawy na Tramén Tepui w We­ne­zueli. Owad zo­stał zi­den­ty­fi­ko­wany przez Iza­belę Sta­cho­wicz z Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego. Nazwę zaś wy­ło­niono w ogól­no­pol­skim kon­kursie pisma Na­tional Geo­gra­phic. Jej au­torką jest Alicja Zdo­bylak z Wro­cławia. Mo­tyle ko­jarzą mi się […]

Podgląd: Idealnie piękna dziewczyna

Idealnie piękna dziewczyna

Cho­ciaż nie zda­jemy sobie sobie z tego sprawy na co dzień, w twa­rzach więk­szości ludzi prawa i lewa strona twarzy jest zu­pełnie inna. Tym­czasem ide­alne piękno tkwi w sy­me­trii – tak twier­dził już Le­onardo da Vinci. Po­twier­dzili to na­ukowcy, eks­perci z firmy Lor­raine, którzy twarz osiem­na­sto­let­niej Bry­tyjki Flo­rence Col­gate uznali za naj­bliższą ideału piękna. Najpiękniejsza […]