Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘dziecko’

Kreatywność Polaków

We Wro­cławiu działa prężnie kla­ster Cre­ativro, bę­dący ini­cja­tywą władz miej­skich, które do­ce­niły po­ten­cjał kre­atywny twórców ani­macji, gier, apli­kacji mo­bil­nych. Do grona członków kla­stra do­łą­czyła też szkoła wyższa z prężnym Za­kładem No­wych Me­diów. O wy­zwa­niach i suk­ce­sach roz­ma­wiamy z Ar­turem Ja­skól­skim, pre­zesem Can«t Stop Games i Zie­mo­witem Po­nie­wie­skim, wi­ce­pre­zesem Can’t Stop Games i człon­kiem Rady Dyrektorów […]

Miejsce gier w kulturze i społeczeństwie

Na py­tania od­po­wiada Sta­ni­sław Kraw­czyk, dok­to­rant w In­sty­tucie So­cjo­logii UW, uczestnik zjazdów mi­ło­śników fan­ta­styki i gier fa­bu­lar­nych itd. Od 2009 roku re­da­guje rocznik o grach Homo Lu­dens. Jaką rolę od­gry­wały gry jeszcze w epo­kach przed­kom­pu­te­ro­wych? Czy tylko forma za­ba­wowa, roz­ryw­kowa, czy też pełni inne funkcje? Roz­rywka, przy­jem­ność – to dobre pierwsze sko­ja­rzenia, ale na tym […]

Dokąd zmierzają gry?

Tego chyba nie wie nikt. Bo gdyby wie­dział, to byłby już bardzo bo­gatym czło­wie­kiem. Można się jednak po­kusić o przed­sta­wienie kilku ogól­nych ten­dencji. Przede wszystkim można przyjąć czarny, mroczny sce­na­riusz. Rynek gier wideo bę­dzie dążył do oli­go­polu. Mali i średni wy­dawcy zo­staną wy­cięci w pień i wy­koń­czeni lub po prostu wy­ku­pieni przez gi­gantów, ta­kich jak […]

Polska mistrzem świata w produkcji gier wideo?

Nie po­szło nam na Euro 2012, nie po­szło rów­nież na igrzy­skach w Lon­dynie. Ale jest jedna dys­cy­plina, nie­stety jeszcze nie­olim­pijska, w której zbli­żamy się do świa­towej czo­łówki. Po­woli, bo po­woli, ale jednak zbli­żamy. To pro­dukcja gier wideo. Na po­czątku był chaos. Chaos na­zywał się pol­skim ryn­kiem gier wideo. Były one two­rzone przez za­pa­leńców w mrocznych […]

Zbadać grę

Bar­tosz Do­lański – doktor nauk o kul­turze fi­zycznej i trener I klasy w piłce nożnej – zbadał spraw­ność dzia­łania pił­karzy gra­ją­cych na róż­nych po­zy­cjach. Prze­ana­li­zował klatka po klatce na­grania wideo z 21 me­czów fi­na­ło­wych i pół­fi­na­ło­wych mi­strzostw Eu­ropy i świata, oce­niając grę pił­karzy. Pod­py­ta­liśmy go o sposób, w jaki pro­wa­dził ba­dania i wnioski, do których […]

Podgląd: Gry planszowe w Trzeciej Rzeszy

Gry planszowe w Trzeciej Rzeszy

Czarną kartą w hi­storii gier są gry plan­szowe z hi­tle­row­skich Nie­miec. Cha­rak­te­ry­stycznym ich przy­kładem jest gra Jagd auf Koh­len­klau („Po­lo­wanie na zło­dzieja węgla”). Wy­ko­rzy­sty­wano ją w ra­mach kam­panii pro­pa­gan­dowej, która miała za­chęcać miesz­kańców Rzeszy do oszczę­dzania energii. W trakcie wojny wy­pro­du­ko­wano około czte­rech mi­lionów eg­zem­plarzy tej gry! Tytuł pro­duktu na­wią­zywał do Koh­len­klau, iko­nicznej w Niemczech […]

Podgląd: Gry i ich fani

Gry i ich fani

Jedną z cie­kaw­szych gier plan­szo­wych, które po­wstały w ostatnim czasie, jest Bat­tle­star Ga­lac­tica firmy Fan­tasy Flight Games. Te­matem roz­grywki jest ucieczka nie­do­bitków ludz­kiej rasy, po­szu­ku­ją­cych no­wego miejsca do za­miesz­kania po prze­granej z kre­tesem wojnie z in­te­li­gent­nymi ro­bo­tami – cy­lo­nami. Część z tych ostat­nich, za­pro­jek­to­wana na po­do­bień­stwo czło­wieka, ukrywa się na stat­kach ko­smicznej floty i wyczekuje […]

Wielki Brat patrzy, czyli gry pod specjalnym nadzorem

Kiedyś, w cza­sach, które już dziś wy­dają się niemal za­mierz­chłe, sprawa była prosta. Ku­po­wało się grę, in­sta­lo­wało w do­mowym za­ciszu przy ko­jącym szumie ”bla­szaka” i można z nią było robić to, na co się tylko miało ochotę. Nie­stety, to już pre­hi­storia od­legła ni­czym pi­sanie kro­niki ple­mienia na ścianie ja­skini. Obecnie wy­dawcy gier wideo coraz mocniej […]

Podgląd: Teatr i nie teatr

Teatr i nie teatr

Do gier fa­bu­lar­nych, o któ­rych pi­sa­liśmy wcze­śniej, zbli­żony jest inny ro­dzaj roz­grywki: LARP-​y (live ac­tion role-​playing games). Wśród pol­skich na­ukowców przyjął się termin za­pro­po­no­wany przez Je­rzego Szeję: te­atralne gry fa­bu­larne. LARP-​y w istocie przy­po­mi­nają teatr. Ina­czej niż w RPG, tutaj uczest­nicy nie tylko mówią, ale też prze­miesz­czają się po prze­strzeni gry. Nie­rzadko rów­nież prze­bie­rają się […]

Podgląd: Gry pokoleniowe

Gry pokoleniowe

„Przed wy­ru­sze­niem w drogę na­leży ze­brać dru­żynę”. Kto z pol­skich graczy, którzy do­ra­stali na prze­łomie ty­siąc­leci, nie roz­pozna w tych sło­wach kul­towej kwe­stii z Baldur’s Gate II? Kto nie przy­pomni sobie głosu Piotra Fron­czew­skiego? Ostatnie lata XX i po­czątek XXI wieku były okresem po­wsta­wania gier, które dla wielu osób zde­fi­nio­wały ten ro­dzaj roz­rywki. Spójrzmy tylko […]

Strona 1 z 4 1 2 3 4 Ostatni ›