Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘dom’

Podgląd: Popioły — nowe wcielenie

Popioły — nowe wcielenie

Kiedyś ma­rzyły się nam szklane domy. Teraz, być może, za­stąpią je domy z po­piołów. Był po­mysł, po­wstała tech­no­logia, zatem… niech się mury pną do góry! Na­ukowcy z Aka­demii Górniczo-​Hutniczej opra­co­wali nową me­todę pro­du­ko­wania ma­te­riałów bu­dow­la­nych z po­piołu. Zda­niem spe­cja­li­stów po­piół ze spa­lania węgli, po od­po­wied­niej mo­dy­fi­kacji, można do­dawać do ce­mentu i be­tonu oraz używać w […]

Podgląd: Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

W dzi­siej­szych cza­sach nie wy­starczy dobry po­mysł. Trzeba umieć go „sprzedać”. Do­sko­nale wiedzą o tym fi­na­liści kon­kursu, który mo­gliśmy oglądać w TVP. Cyber-​oko, słu­żące do dia­gnozy i te­rapii osób po­zo­sta­ją­cych w śpiączce, uznane zo­stało wy­na­laz­kiem roku 2013. Zde­cy­do­wali o tym te­le­wi­dzowie, którzy za­gło­so­wali pod­czas fi­na­łowej gali w TVP1. System po­wstał pod kie­run­kiem prof. An­drzeja Czyżewskiego […]

Podgląd: Mobilny akademik

Mobilny akademik

Wa­runki miesz­kalne w pol­skich aka­de­mi­kach do luk­su­so­wych ra­czej nie na­leżą, a i tak chęt­nych jest za­wsze więcej niż miejsc. Nie­sza­blo­nowo kwe­stię za­kwa­te­ro­wania stu­dentów roz­wią­zały władze KATHO — Ka­to­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu w Co­ur­trai w Belgii. Zo­stał tam „wdro­żony” pro­to­ty­powy, mo­bilny dom stu­dencki HUB 01. Pro­totyp zaj­muje 225 m2 po­wierzchni, zo­stał utwo­rzony w 2011 roku ale za­pre­zen­to­wano go […]

Podgląd: To nie piecyk, to super piecyk!

To nie piecyk, to super piecyk!

Za­sta­na­wia­li­ście się kiedyś ile energii mar­nuje się, gdy na kem­pingu pod­grze­wacie smaczny obiad na ku­chence ga­zowej czy ognisku? Po­my­śleli o tym twórcy Bio­Lite, którzy za­uwa­żyli, że go­to­wanie na otwartym ogniu jest bardzo nie­efek­tywne i mar­nuje mnó­stwo energii. Do­dat­kowo do at­mos­fery mogą do­stawać się tok­syczne sub­stancje. Po­mo­głyby wen­ty­la­tory które po­pra­wi­łyby efek­tyw­ność spa­lania, ale na kem­pingu, w […]

Prąd i ciepło z wodoru

Silnik Wankla (zwany rów­nież sil­ni­kiem z ob­ro­towym tło­kiem) znany jest za­pewne tylko osobom, które mają do­mieszkę ben­zyny we krwi. Reszta ogląda się za Mazdą RX-​8, nie wie­dząc, że pod maską tego spor­to­wego sa­mo­chodu pra­cuje nie­wielki, bo ma­jący po­jem­ność za­le­dwie 1300 cm³ silnik o mocy ponad 230 KM. Po­nieważ to rzadkie auta, naj­ła­twiej spo­tkać je w […]

Podgląd: Tapeta zabezpieczy sieć domową

Tapeta zabezpieczy sieć domową

Przy­znajcie się, ile razy ko­rzy­sta­li­ście z nie­za­bez­pie­czo­nego in­ter­netu są­siada? Nie­długo na­stąpi ko­niec z „pod­kra­da­niem”, gdyż na­ukowcy z Po­li­tech­niki w Gre­noble INP oraz Centre Tech­nique du Pa­pier opra­co­wali ta­petę, która za­trzy­muje sy­gnał wi-​fi. Ta­peta po­kryta jest spe­cjal­nymi wzo­rami z farbą, która za­wiera czą­steczki srebra. Mają one tłumić i od­bijać fale ra­diowe o pew­nych czę­sto­tli­wo­ściach — w […]

Podgląd: Latarka do badań specjalnych

Latarka do badań specjalnych

Al­bert Ein­stein po­wie­dział, że wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest moż­liwe, ale nie pro­ściej. Ta myśl przy­świe­cała (!) chyba twórcom pewnej la­tarki. Nie jest to zwykła la­tarka. Zo­stała opra­co­wana, by móc na przy­kład wy­krywać straty ciepła. Wy­ko­rzy­sty­wane do tej pory ka­mery ter­mo­wi­zyjne są bardzo drogie. Na­szym celem jest, aby tego ro­dzaju badania […]

Podgląd: Ziółka prosto z dachu

Ziółka prosto z dachu

Czemu nie upra­wiać sa­łaty i po­mi­dorów tam, gdzie mieszka więk­szość kon­su­mentów, a więc w mie­ście? Pła­skie dachy wielu bu­dynków zna­ko­micie na­dają się do ho­dowli wa­rzyw w przy­do­mo­wych czy przy­biu­ro­wych szklar­niach. Z ta­kiego za­ło­żenia wy­szli in­ży­nie­rowie z Fraunhofer-​Institut fur Umwelt-​, Si­cher­heits– und Ener­gie­technik (In­stytut tech­no­logii dla śro­do­wiska, bez­pie­czeń­stwa i energii) UMSICHT w Obe­rhausen. Idea roz­woju miejskiego […]

Podgląd: Niebo w pracy, czyli praca jak w niebie

Niebo w pracy, czyli praca jak w niebie

Po­godne, jasne niebo… Bez­cenny widok po kilku, kil­ku­nastu go­dzi­nach spę­dzo­nych w pracy w biurze. Ale od czego mamy na­ukowców, którzy każ­demu pro­ble­mowi po­trafią za­ra­dzić. Nie­miecki Fraun­hofer In­sti­tute for In­du­strial En­gi­ne­ering IAO (od­po­wie­dzialny m.in. za po­wstanie for­matu mp3) opra­cował roz­wią­zanie po­zwa­la­jące nawet w prze­strzeni open space po­czuć na­miastkę nieba nad głową. Na­ukowcy skon­stru­owali kwa­dra­towe pa­nele o […]

Podgląd: Dom jak… słonecznik

Dom jak… słonecznik

Kiedyś ma­rzono o szkla­nych do­mach. W dobie coraz wyż­szych cen energii ma­rze­niem staje się dom, który ogrzeje i oświetli się sam. Każ­dego kto pla­nuje bu­dowę ta­kiego wła­śnie wła­snego „M” za­pra­szamy do Por­tu­galii. Tam, na te­renie jednej z dzielnic Co­imbry, po­wstanie cał­ko­wicie sa­mo­wy­star­czalny ener­ge­tycznie bu­dynek. „Dom-​słonecznik”, bę­dzie cał­ko­wicie za­si­lany tylko energią sło­neczną oraz wia­trem. Dom zostanie […]

Strona 1 z 3 1 2 3 Ostatni ›