Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘detektor’

Podgląd: Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

W dzi­siej­szych cza­sach nie wy­starczy dobry po­mysł. Trzeba umieć go „sprzedać”. Do­sko­nale wiedzą o tym fi­na­liści kon­kursu, który mo­gliśmy oglądać w TVP. Cyber-​oko, słu­żące do dia­gnozy i te­rapii osób po­zo­sta­ją­cych w śpiączce, uznane zo­stało wy­na­laz­kiem roku 2013. Zde­cy­do­wali o tym te­le­wi­dzowie, którzy za­gło­so­wali pod­czas fi­na­łowej gali w TVP1. System po­wstał pod kie­run­kiem prof. An­drzeja Czyżewskiego […]

Podgląd: Higgs, Higgs — hurra! :)

Higgs, Higgs — hurra! :)

„Myślę, że go mamy” — po­wie­dział w środę 4 lipca dy­rektor la­bo­ra­to­rium CERN na kon­fe­rencji w Ge­newie, Rolf Heuer. Chodzi o Świę­tego Graala fi­zyki — bozon Higgsa, „boską cząstkę” po­szu­ki­waną przez na­ukowców od kil­ku­dzie­sięciu lat. To ostatni, bra­ku­jący ele­ment Mo­delu Stan­dar­do­wego, który opi­suje naj­mniejsze skład­niki ma­terii. Ist­nienie bo­zonu prze­wi­działo w 1964 roku sze­ściu fi­zyków, w […]

Podgląd: Neutrina jako nośnik informacji?

Neutrina jako nośnik informacji?

O neu­tri­nach było ostatnio głośno z po­wodu po­bicia przez nie pręd­kości światła. Póź­niej było głośno, gdy oka­zało się to nie­prawdą. Teraz ame­ry­kańscy na­ukowcy wy­ko­rzy­stali je na­to­miast do bez­prze­wo­do­wego prze­słania in­for­macji. Czyżby neu­trina były przy­szło­ścią te­le­ko­mu­ni­kacji? Na­ukowcy z Uni­ver­sity of Ro­che­ster i North Ca­ro­lina State Uni­ver­sity prze­słali przy po­mocy wiązki neu­trin za­pi­sane w po­staci cy­frowej hasło […]

Podgląd: Laser… myli się tylko raz?

Laser… myli się tylko raz?

Saper myli się tylko raz. Teraz, ko­rzy­stając z naj­now­szych osią­gnięć nauki, ry­zyko zwią­zane z wy­ko­ny­wa­niem tego nie­bez­piecz­nego za­wodu może się znacznie zmniej­szyć. Teraz nawet nie trzeba zbliżać się do po­dej­rzanej paczki. Wy­kry­wanie ma­te­riałów wy­bu­cho­wych z dużej od­le­głości i bez otwie­rania po­jem­nika stało się moż­liwe dzięki ba­da­niom na­ukowców z Vienna Uni­ver­sity of Tech­no­logy. Wy­starczy tylko promień […]

Podgląd: Szybciej się nie da

Szybciej się nie da

Świat nauki nadal ma twardy orzech do zgry­zienia. Na­ukowcy, którzy ogło­sili we wrze­śniu, że ba­dane przez nich neu­trina po­biły re­kord pręd­kości światła, po­wtó­rzyli swój eks­pe­ry­ment w „ulep­szonej” wersji i uzy­skali taki sam wynik — po­in­for­mował CERN. Przy­po­mnijmy sobie fakt: na­ukowcy z CERN-​u prze­sy­łali wiązkę neu­trin ze swo­jego ośrodka pod Ge­newą do od­da­lo­nego o 732 km […]