Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘defibrylacja’

Audycja 57 – Robin Heart rusza na ratunek

Przed­sta­wiamy Ro­bin He­art, czyli pol­skiego ro­bota chi­rur­gicz­nego. Skąd się wziął, co po­trafi, jaka przed nim przy­szłość?

Audycji 55 – Serce na temblaku

Jak prze­szcze­pia się serce? Jak długo cho­rzy cze­kają na ope­ra­cję? Czym je za­stą­pić, kiedy trudno zna­leźć dawcę?Jaką rolę pełni sztuczne serce, bu­do­wane w Za­brzu?

Audycja 54 – Elektryczność w sercu, czyli o defibrylatorach

Jak działa serce? co to jest de­fi­bry­la­cja? kto może użyć AED i co to wła­ści­wie jest?