Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘deckard’

Podgląd: Woda z powietrza

Woda z powietrza

Jak zdobyć wodę w czasie suszy? Ze­spół mło­dych Ame­ry­kanów z firmy NBD Nano wpadł na po­mysł stwo­rzenia sa­mo­na­peł­nia­jącej się wodą bu­telki. In­spi­racją dla nich stał się afry­kański chrząszcz z ga­tunku Ste­no­cara gra­ci­lipes, który żyje w eks­tre­malnie su­chym śro­do­wisku — na pu­styni Namib (południowo-​zachodnia Afryka). Jest to jeden z naj­bar­dziej ubo­gich w opady te­renów na świecie. […]