Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘David Bowen’

Podgląd: Zachwycający widok fal oceanu

Zachwycający widok fal oceanu

O tym, że na­uka wpływa na na­sze co­dzienne ży­cie mo­żemy się prze­ko­nać co­dzien­nie, choć nie za­wsze o tym po pro­stu my­ślimy. Czy na­uka jed­nak może mieć wpływ na sztukę? Oczy­wi­ście, że tak. Osią­gnię­cia na­ukow­ców wy­ko­rzy­stuje w swo­ich in­sta­la­cjach Da­vid Bo­wen. Nie­dawno jedną z nich można było oglą­dać we wro­cław­skim Mu­zeum Na­ro­do­wym. Jej te­ma­tem jest woda, która wielu oso­bom […]