Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘człowiek’

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bicie ob­ser­wować roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jeszcze wiele ta­jemnic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycznej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierwszy zna­lazł tranzyt pla­nety po­za­sło­necznej PH2b. Swego od­krycia do­konał w ser­wisie Od​kryw​cy​Planet​.pl, który jest […]

Podgląd: Energia łapana w powietrzu

Energia łapana w powietrzu

Je­steśmy coraz bar­dziej uza­leż­nieni od urzą­dzeń mo­bil­nych. Co jednak, gdy w naj­mniej ocze­ki­wanym mo­mencie skończy się ba­teria, a nie bę­dzie można sko­rzy­stać z gniazdka, by ją do­ła­dować? Być może już wkrótce znaj­dzie się na to rada, choć to „wkrótce” może ozna­czać kilka lat. Wszystko dzięki stu­den­towi z Nie­miec, który wy­my­ślił urzą­dzenie prze­kształ­ca­jące pro­mie­nio­wanie elek­tro­ma­gne­tyczne w […]

Podgląd: Drapieżna mysz

Drapieżna mysz

Uni­kalna bio­logia i od­por­ność na ból i jad skor­pionów jed­nego z ga­tunku myszy, ży­ją­cego w Ame­ryce Pół­nocnej, może pomóc na­ukowcom w opra­co­waniu sku­tecz­niej­szych środków prze­ciw­bó­lo­wych. Trzeba przy­znać, że owa mysz, zwana Ony­chomys tor­ridus, jest tak nie­ty­powa (jak na mysz) i tak agre­sywna (nawet jak na gry­zonia), że strach się bać. Myszy Ony­chomys tor­ridus za­miesz­kują suche […]

Podgląd: Anatomia bardzo wirtualna

Anatomia bardzo wirtualna

Wir­tu­alny stół do nauki ana­tomii zna­lazł się na wy­po­sa­żeniu su­per­no­wo­cze­snego Cen­trum Dy­dak­tyki i Sy­mu­lacji Me­dycznej Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego (CDiSM) w Ka­to­wi­cach, w którym stu­denci me­dy­cyny uczą się na fan­to­mach przy­po­mi­na­ją­cych praw­dzi­wych pa­cjentów i w sa­lach wzo­ro­wa­nych na praw­dzi­wych sa­lach ope­ra­cyj­nych, po­ro­do­wych czy w sy­mu­la­torze am­bu­lansu. To pierwsze takie urzą­dzenie w Polsce. Z wy­glądu przy­po­mina tradycyjny […]

Podgląd: Wszyscy niebieskoocy mają wspólnego przodka?

Wszyscy niebieskoocy mają wspólnego przodka?

Co maja wspól­nego wszyscy nie­bie­skoocy oprócz ko­loru tę­czówek? Mają praw­do­po­dobnie wspól­nego przodka, u któ­rego nie­bieski kolor oczu po­jawił się jako mu­tacja około 6–10 tys. lat temu. To re­zul­taty badań prze­pro­wa­dzo­nych przez Do­oben­chawns Uni­ver­sitet w Ko­pen­hadze. Pier­wotnie wszyscy lu­dzie mieli ciemne oczy — stwier­dził Hans Eiberg, pra­cu­jący w in­sty­tucie bio­logii ko­mór­kowej i mo­le­ku­larnej. Zmiana na­stą­piła w […]

Podgląd: Słuchawki na zimową depresję

Słuchawki na zimową depresję

Zima wszę­dzie, zimno wszę­dzie… co to bę­dzie, co to bę­dzie! Smutek może być, bo zima nie­stety na nie­któ­rych tak wła­śnie działa. Od czego jednak na­ukowcy i ich nie­co­dzienne od­krycia? Nie tylko oczy są wraż­liwe na światło, sam mózg także. Od­kryli to kilka lat temu Fi­nowie z Uni­wer­sy­tetu w Oulu, gdy pod­czas badań róż­nych ob­szarów mózgu […]

Podgląd: Puszka Pandory

Puszka Pandory

Ko­niec nie jest bliski, ale może taki być, o ile nie po­wstrzy­mamy na­szej tech­no­lo­gicznej po­my­sło­wości — ostrze­gają bry­tyjscy na­ukowcy z Uni­ver­sity of Cam­bridge: pro­fesor ko­smo­logii i astro­fi­zyki Martin Rees, fi­lozof Huw Price oraz wy­na­lazca Skype — Jaan Tal­linn. Za­pro­po­no­wali oni stwo­rzenie cen­trum — Centre for the Study of Exi­sten­tial Risk (CSER) — które bę­dzie się […]

Podgląd: Jak wyglądał Fahrenheit?

Jak wyglądał Fahrenheit?

Do dziś nie za­chował się ani jeden por­tret Da­niela Ga­briela Fah­ren­heita. Nie wia­domo jak wy­glądał oprócz tego, że zgodnie z modą swojej epoki ubierał się w surdut oraz ka­mi­zelkę i nosił pe­rukę. Te skąpe dane nie prze­szko­dziły na­ukowcom z Po­li­tech­niki Gdań­skiej stwo­rzyć por­tret słyn­nego fi­zyka. Udało się to dzięki al­go­ryt­mowi ge­ne­tycz­nemu i spe­cjalnie opra­co­wanej aplikacji […]

Podgląd: Roboty Max i Ben pomagają dzieciom autystycznym w nauce

Roboty Max i Ben pomagają dzieciom autystycznym w nauce

Jak pra­cować z dziećmi au­ty­stycz­nymi? Do­świad­czenie, prze­pro­wa­dzone w jednej z szkół w Bir­mingham, wy­ka­zało, że dzieci au­ty­styczne mogą le­piej uczyć się w obec­ności ro­botów niż na­uczy­cieli. Szkoła Topc­liffe Pri­mary to ogól­no­do­stępna pod­sta­wówka, która otrzy­muje fun­dusze na wspie­ranie dzieci au­ty­stycz­nych w spe­cjalnie utwo­rzo­nych kla­sach. Jest ich około jednej czwartej wszyst­kich uczniów. Dwa hu­ma­no­idalne ro­boty zo­stały podarowane […]

Podgląd: Dynia straszy, dynia leczy :)

Dynia straszy, dynia leczy :)

Nie wszystkim po­doba się za­bawa w Hal­lo­ween. Sym­bolem tego dnia jest dynia ze świeczką w środku i wy­cię­tymi otwo­rami. Skupmy się zatem na niej. Dynia może być bardzo przy­datna dla osób cho­rych na cu­krzycę. Sub­stancje w niej wy­kryte być może będą mogły za­stąpić lub znacznie zmniej­szyć dzienną dawkę in­su­liny po­da­wanej osobom chorym na cu­krzycę. Podczas […]

Strona 1 z 5 1 2 3 4 5 Ostatni ›