Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘czasopismo’

Podgląd: Akademickie B+R – numer 9

Akademickie B+R – numer 9

Aka­de­mickie B+R – numer 9 Mo­głeś ich nie za­uważyć, ale ko­rzy­stasz co­dziennie! Z pew­no­ścią każdy ze­tknął się ze spotem in­for­mu­jącym o fun­du­szach eu­ro­pej­skich, dzięki któ­rych mamy w Polsce au­to­strady, te­atry, oczysz­czalnie ścieków i wiele in­nych ele­mentów in­fra­struk­tury, do któ­rych przy­zwy­cza­jamy się tak szybko, że nie pa­mię­tamy, jak to było bez nich. Po­dobnie jest z polskimi […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 7

Akademickie B+R – numer 7

Aka­de­mickie B+R – numer 7 Wy­star­czyła wy­po­wiedź pre­zesa jednej z firm ubez­pie­cze­nio­wych, który stwier­dził, że pol­skie uczelnie nie przy­go­to­wują do pracy, żeby roz­po­częła się ogól­no­polska de­bata na temat kon­dycji szkol­nictwa wyż­szego. W dys­kusji pa­dało wiele kon­tro­wer­syj­nych wy­po­wiedzi, często spe­cja­liści szli na skróty – na szczę­ście je­dynie my­ślowe. Z pew­no­ścią re­lacje rynku pracy z uczel­niami są […]

Podgląd: Nowy numer „Akademickiego B+R”

Nowy numer „Akademickiego B+R”

Ser­decznie za­pra­szamy do lek­tury no­wego nu­meru „Aka­de­mic­kiego B+R”. Oprócz elek­tro­nicz­nego wy­dania w pliku PDF za­pra­szamy rów­nież do lek­tury roz­sze­rzonej wersji na iPada, które z tym wy­dania zy­skało dużo no­wych ele­mentów i uła­twień. Ze wstępu re­dak­tora na­czel­nego: Przy­zwy­cza­iliśmy się już, ze w Polsce wszystko jest trud­niejsze, mniej opła­calne, bar­dziej ry­zy­kowne, nie­kiedy nie­wy­ko­nalne. Z dumą wy­słu­chu­jemy wszystkich […]

Podgląd: „Akademickie B+R” na iPada – galeria

„Akademickie B+R” na iPada – galeria

Czwarty numer pisma „Aka­de­mickie B+R” jest wy­jąt­kowy. Zgodnie z obiet­nica, nie tylko pi­szemy o in­no­wa­cyj­ności, ale sami sta­ramy sie na­dążać za tren­dami w ob­szarze me­diów. Od tego wy­dania je­steśmy do­stępni w wersji na iPada, będąc tym samym pierw­szym cza­so­pi­smem po­pu­lar­no­nau­kowym w Polsce, które uka­zuje sie w ta­kiej po­staci. Rów­no­legle ofe­ru­jemy tra­dy­cyjny format PDF, który umożliwia […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 4

Akademickie B+R – numer 4

Aka­de­mickie B+R – numer 4 Czwarty numer pisma „Aka­de­mickie B+R” jest wy­jąt­kowy. Zgodnie z obiet­nica, nie tylko pi­szemy o in­no­wa­cyj­ności, ale sami sta­ramy sie na­dążać za tren­dami w ob­szarze me­diów. Od tego wy­dania je­steśmy do­stępni w wersji na iPada, będąc tym samym pierw­szym cza­so­pi­smem po­pu­lar­no­nau­kowym w Polsce, które uka­zuje sie w ta­kiej po­staci. Rów­no­legle oferujemy […]