Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘czas’

Podgląd: Szybciej się nie da

Szybciej się nie da

Świat na­uki na­dal ma twardy orzech do zgry­zie­nia. Na­ukowcy, któ­rzy ogło­sili we wrze­śniu, że ba­dane przez nich neu­trina po­biły re­kord pręd­ko­ści świa­tła, po­wtó­rzyli swój eks­pe­ry­ment w „ulep­szo­nej” wer­sji i uzy­skali taki sam wy­nik — po­in­for­mo­wał CERN. Przy­po­mnijmy so­bie fakt: na­ukowcy z CERN-u prze­sy­łali wiązkę neu­trin ze swo­jego ośrodka pod Ge­newą do od­da­lo­nego o 732 km pod­ziem­nego la­bo­ra­to­rium we wło­skim […]

Podgląd: Tlenek węgla jak narkotyk

Tlenek węgla jak narkotyk

Czy tle­nek wę­gla może przy­czy­niać się do ….roz­woju miast? Naj­now­sze ba­da­nia na­ukow­ców z Uni­wer­sy­tetu w Tel Awi­wie po­ka­zują, że tak. Tle­nek wę­gla, wy­dzie­la­jący się z nie­spraw­nych in­sta­la­cji grzew­czych, bywa przy­czyną wielu tra­ge­dii. W Pol­sce w tym roku za­bił 122 osoby, 1500 zo­stało za­tru­tych. Na­zy­wany jest „ci­chym za­bójcą”, po­nie­waż jest nie­wy­czu­walny i nie­wi­dzialny, ła­two mie­sza się z po­wie­trzem. Stę­że­nie tlenku wę­gla na po­zio­mie 0,32% […]

Podgląd: Rewolucji w fizyce nie będzie?

Rewolucji w fizyce nie będzie?

Pa­mię­ta­cie mo­ment gdy we wrze­śniu na­ukowcy z ośrodka CERN ogło­sili wy­niki eks­pe­ry­mentu OPERA, pod­czas któ­rego udo­wod­niono, że neu­trina mogą po­ru­szać się szyb­ciej niż świa­tło? W świe­cie na­uki za­wrzało. Prze­cież pręd­kość świa­tła uznaje się za war­tość w na­szym wszech­świe­cie nie­prze­kra­czalną. Od­kry­cie, że coś po­ru­sza się szyb­ciej od świa­tła, oba­li­łoby więk­szość obo­wią­zu­ją­cych dziś w fi­zyce teo­rii, by­łoby sprzeczne z tym, co mówi […]

Podgląd: Przestawianie czasu – czy to konieczne?

Przestawianie czasu – czy to konieczne?

Z trze­ciej na drugą, w noc zimną i długą. Przy­po­mi­namy, że w nocy z so­boty na nie­dzielę prze­sta­wiamy ze­garki z godz. 3.00 na 2.00 w nocy. (Oczy­wi­ście za­zwy­czaj ro­bimy to albo wie­czo­rem przed, albo rano po, bo kto nor­malny wstaje o 3.00, aby prze­su­nąć wska­zówkę?). Dzięki temu zy­sku­jemy do­dat­kowo jedną go­dzinę snu. Tak na­prawdę to wra­camy do czasu „nor­mal­nego”, zi­mo­wego, bo­wiem […]

Podgląd: Życie ściętej głowy

Życie ściętej głowy

Ścię­cie głowy kilka wie­ków temu było karą sto­so­waną czę­sto i za­zwy­czaj pu­blicz­nie. Ści­nano głowy to­po­rem lub mie­czem, a w XVIII wieku w cza­sach re­wo­lu­cji fran­cu­skiej udo­sko­na­lono gi­lo­tynę, aby „po­ra­dzić” so­bie z wielką liczbą ska­za­nych i unik­nąć par­ta­cze­nia ro­boty przez kata. Głowę stra­ciło kilku świę­tych, kilku kró­lów i kró­lo­wych i wielu in­nych zna­nych po­staci z hi­sto­rii. Ta dra­styczna kara nie omi­nęła na­ukowca – na […]

Podgląd: Fizyka przyszłości, czyli jak będzie nam się żyło 1 stycznia 2100 roku

Fizyka przyszłości, czyli jak będzie nam się żyło 1 stycznia 2100 roku

Wiele osób lubi te­mat po­dróży w cza­sie. Ja rów­nież, jed­nak pod wa­run­kiem, że roz­ma­wiamy o nich ję­zy­kiem na­uki albo cho­ciaż „twar­dej” li­te­ra­tury science-fi­c­tion. A co zro­bić, kiedy o po­dró­żach w cza­sie chcemy po­czy­tać bez prze­szkód i obawy, że ciągi „krzacz­ków i cy­fe­rek” nie po­zwolą nam zro­zu­mieć ani jed­nej strony? Oczy­wi­ście się­gnąć po jedną z po­zy­cji w im­po­nu­ją­cym do­robku pro­fe­sora Mi­chio Kaku. Nie­dawno na pol­skim rynku […]

Strona 3 z 3 ‹ Pierwszy 1 2 3