Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘czas’

Podgląd: Korbka pracuje!

Korbka pracuje!

Fo­to­gra­fu­jesz coś bardzo in­te­re­su­ją­cego i nagle… kończy się za­si­lanie! Chyba każdy, kto choćby hob­by­stycznie zaj­muje się fo­to­grafią przeżył takie chwile. Teraz wy­starczy mieć pod ręką aparat na korbkę! Wła­śnie takie urzą­dzenie opra­co­wali na­ukowcy z Ja­ponii. Firma Su­per­headz za­pre­zen­to­wała pierwszy na świecie aparat cy­frowy, który sam ge­ne­ruje dla siebie energię. Czerpie ją z pro­mieni sło­necz­nych lub […]

Podgląd: Interaktywna szklana podłoga

Interaktywna szklana podłoga

Współ­czesne sale gim­na­styczne muszą być wie­lo­funk­cyjne. Służą za­równo do gry w kosza, siat­kówkę czy te­nisa. Do­tych­czas roz­wią­zy­wało się to po­przez ma­lo­wanie na drew­nianej pod­łodze kilku ze­stawów linii, każde do innej gry, co — przy­znacie sami — jest nieco dez­orien­tu­jące nie tylko dla za­wod­ników, ale i wi­dzów. Ul­tra­jasne LEDy, umiesz­czone pod spe­cjalnym har­to­wanym szkłem po­mogły rozwiązać […]

Podgląd: Izotopy z Polski podstawą nowych leków onkologicznych

Izotopy z Polski podstawą nowych leków onkologicznych

In­no­wa­cyjną tech­no­logię wy­twa­rzania izo­topów itru 90Y (Itrapol) i lu­tetu 177Lu (Lu­tapol) opra­co­wali na­ukowcy z Ośrodka Ra­dio­izo­topów Po­latom Na­ro­do­wego Cen­trum Badań Ją­dro­wych (NCBJ). Izo­topy te po­służą do pro­dukcji spe­cja­li­stycz­nych leków, wy­ko­rzy­sty­wa­nych w te­ra­piach on­ko­lo­gicz­nych. Do­tych­czas izo­topy pro­du­ko­wano na nie­wielką skalę, w ba­daw­czych re­ak­to­rach ją­dro­wych. Dzięki ba­da­niom na­ukowców z NCBJ bę­dzie można je wy­twa­rzać na skalę przemysłową. […]

Podgląd: Słuchawki na zimową depresję

Słuchawki na zimową depresję

Zima wszę­dzie, zimno wszę­dzie… co to bę­dzie, co to bę­dzie! Smutek może być, bo zima nie­stety na nie­któ­rych tak wła­śnie działa. Od czego jednak na­ukowcy i ich nie­co­dzienne od­krycia? Nie tylko oczy są wraż­liwe na światło, sam mózg także. Od­kryli to kilka lat temu Fi­nowie z Uni­wer­sy­tetu w Oulu, gdy pod­czas badań róż­nych ob­szarów mózgu […]

Podgląd: 700 terabajtów w 1 g DNA

700 terabajtów w 1 g DNA

Ilość ge­ne­ro­wa­nych przez nas da­nych ro­śnie z dnia na dzień. Gdzie je za­pi­sywać, aby po pierwsze: zmie­ścić, po drugie: trwale za­chować? Firma Hi­tachi twierdzi, że w szkle kwar­cowym (pi­sa­liśmy już o tym), a na­ukowcy z Ha­rvard Me­dical School, że w DNA. Czło­wiek do­piero nie­dawno od­krył jego po­ten­cjał. Choć na­tura ko­rzysta z tej me­tody za­pisu od […]

Podgląd: Wielki Wybuch, czy Wielkie Zamrożenie?

Wielki Wybuch, czy Wielkie Zamrożenie?

Jak po­wstał wszech­świat? Dziś za naj­bar­dziej praw­do­po­dobną jest uzna­wana teoria Wiel­kiego Wy­buchu (Big Bang), we­dług której 14 mld lat z nie­wy­obra­żalnie gę­stej i go­rącej oso­bli­wości wy­ło­niła się znana nam rze­czy­wi­stość (czas, ma­teria, energia, prze­strzeń i od­dzia­ły­wania między nimi). Tym­czasem grupa fi­zyków z Uni­ver­sity of Mel­bo­urne i RMIT Uni­ver­sity (Royal Mel­bo­urne In­sti­tute of Tech­no­logy) w Australii […]

Podgląd: Nie lubię poniedziałku

Nie lubię poniedziałku

Nie lubię poniedziałku…Wy pewnie także. Tym­czasem ame­ry­kańscy ba­dacze ze Stony Brook Uni­ver­sity w stanie Nowy Jork stwier­dzili na pod­stawie badań, że wbrew po­wszechnej opinii po­nie­działek nie jest naj­bar­dziej znie­na­wi­dzonym dniem ty­go­dnia. Ame­ry­kanie prze­ana­li­zo­wali wy­po­wiedzi 340.000 osób, uzy­skane w wy­wia­dach te­le­fo­nicz­nych. Wy­nika z nich, że z równą nie­chęcią od­no­simy się za­równo do po­nie­działku, jak i wtorku, […]

Podgląd: To nie piecyk, to super piecyk!

To nie piecyk, to super piecyk!

Za­sta­na­wia­li­ście się kiedyś ile energii mar­nuje się, gdy na kem­pingu pod­grze­wacie smaczny obiad na ku­chence ga­zowej czy ognisku? Po­my­śleli o tym twórcy Bio­Lite, którzy za­uwa­żyli, że go­to­wanie na otwartym ogniu jest bardzo nie­efek­tywne i mar­nuje mnó­stwo energii. Do­dat­kowo do at­mos­fery mogą do­stawać się tok­syczne sub­stancje. Po­mo­głyby wen­ty­la­tory które po­pra­wi­łyby efek­tyw­ność spa­lania, ale na kem­pingu, w […]

Podgląd: Uliczna ładowarka

Uliczna ładowarka

Roz­ła­do­wała się ko­mórka lub laptop, prze­by­wasz w cen­trum ob­cego miasta i nie masz do­stępu do gniazdka z prądem? W Por­tu­galii nie­długo prze­stanie to być pro­blemem, bo­wiem na uli­cach staną pu­bliczne, sło­neczne ła­do­warki. Por­tu­galscy kon­struk­torzy z firmy Sta­re­nergy opra­co­wali pro­totyp ulicz­nego urzą­dzenia do ła­do­wania te­le­fonów i in­nych urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, wy­ko­rzy­stu­ją­cego energię z pro­mieni sło­necz­nych. Na metalowej […]

Podgląd: Zadrukować dziurę w asfalcie

Zadrukować dziurę w asfalcie

Jak wy­glą­dają nasze pol­skie drogi, wszyscy do­sko­na­le­widzą. Dziura na dziurze, dziurę po­gania, a o pęk­nię­ciach le­piej nie wspo­minać. Au­to­strady bu­do­wane są w takim po­śpiechu, że ich trwa­łość jest bardzo wąt­pliwa. Praw­do­po­dobnie nie­długo trzeba bę­dzie za­cząć na nich łatać po­ja­wia­jące się jak grzyby po deszczu szcze­liny, wyrwy, pęk­nięcia i dziury. Wiąże się to oczy­wi­ście z kolejnymi […]

Strona 1 z 3 1 2 3 Ostatni ›