Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘cywilizacja’

Podgląd: Akademickie B+R – numer 9

Akademickie B+R – numer 9

Aka­de­mickie B+R – numer 9 Mo­głeś ich nie za­uważyć, ale ko­rzy­stasz co­dziennie! Z pew­no­ścią każdy ze­tknął się ze spotem in­for­mu­jącym o fun­du­szach eu­ro­pej­skich, dzięki któ­rych mamy w Polsce au­to­strady, te­atry, oczysz­czalnie ścieków i wiele in­nych ele­mentów in­fra­struk­tury, do któ­rych przy­zwy­cza­jamy się tak szybko, że nie pa­mię­tamy, jak to było bez nich. Po­dobnie jest z polskimi […]

Podgląd: Kiedy będzie koniec Świata?

Kiedy będzie koniec Świata?

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych pytań” To py­tanie wy­daje się być tak starym jak nasz Świat. Jego zna­czenie zmie­niało się wraz z prze­mi­ja­niem er i epok w hi­storii Ziemi, upływem wieków i prze­mi­ja­niem ko­lej­nych cy­wi­li­zacji. Od ufor­mo­wania się Ziemi z ob­łoku pro­to­pla­ne­tar­nego ota­cza­ją­cego młode Słońce, końcem Świata były wielkie wy­mie­rania ja­kich co naj­mniej pięciokrotnie […]

Podgląd: Nie zwiedzajcie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie!

Nie zwiedzajcie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie!

Nauka może być pa­sjo­nu­jąca nawet pod­czas wa­kacji. Ko­lejny już raz pod­po­wia­damy wam co pod­czas let­nich wę­drówek warto zo­ba­czyć. Jednym z ta­kich miejsc z pew­no­ścią jest Cen­trum Nauki Ko­pernik w War­szawie. To jedna z naj­no­wo­cze­śniej­szych eu­ro­pej­skich in­sty­tucji uka­zu­ją­cych związek nauki z kul­turą i co­dziennym życie działa od li­sto­pada 2010 roku. Ci, którzy już tam byli, nie […]

Podgląd: Centrum Nauki Kopernik tuż przed otwarciem

Centrum Nauki Kopernik tuż przed otwarciem

Jak działa śruba Ar­chi­me­desa? Jak czuje się czło­wiek pod­czas trzę­sienia ziemi? I jak za­pisać wy­miary swo­jego ciała w ukła­dzie zero-​jedynkowym? Na trzy ty­go­dnie przed ofi­cjalnym otwar­ciem mi­ni­ster nauki i szkol­nictwa wyż­szego prof. Bar­bara Ku­drycka zwie­dziła Cen­trum w to­wa­rzy­stwie prof. Łu­kasza Tur­skiego – Prze­wod­ni­czą­cego Rady Pro­gra­mowej CNK oraz Ro­berta Firm­ho­fera — dy­rek­tora CNK. Roz­po­czy­nając te­stowe zwiedzanie […]