Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Curie’

Podgląd: Skłodowska-Curie „wyceniona” na 20 zł

Skłodowska-Curie „wyceniona” na 20 zł

Na­ro­dowy Bank Pol­ski wpro­wa­dził dziś do obiegu nowy bank­not ko­lek­cjo­ner­ski o no­mi­nale 20 zł z wi­ze­run­kiem Ma­rii Skło­­do­w­skiej-Cu­­rie upa­mięt­nia­jąc w ten spo­sób 100. rocz­nicę przy­zna­nia Na­grody No­bla tej wy­bit­nej uczo­nej. To już drugi bank­not z wi­ze­run­kiem pol­skiej no­blistki. Pierw­szy bank­not z wi­ze­run­kiem Skło­­do­w­skiej-Cu­­rie o no­mi­nale 20.000 zł (wtedy to się ob­ra­cało kwo­tami!) zo­stał wy­co­fany z obiegu w związku z de­no­mi­na­cją zło­tego w 1995 r. Ma­ria Skło­­do­w­ska-Cu­­rie bę­dzie […]

Podgląd: Madame Curie na deskach sali UNESCO w Paryżu

Madame Curie na deskach sali UNESCO w Paryżu

15 li­sto­pada 2011 roku na de­skach sali UNESCO w Pa­ryżu od­bę­dzie się świa­towa pra­pre­miera opery Ma­dame Cu­rie, re­ali­zo­wa­nej przez Pań­stwową Operę Bał­tycką w Gdań­sku. Re­ży­se­rem spek­ta­klu jest Ma­rek We­iss, a kom­po­zy­to­rem wy­bitna pol­ska ar­tystka zwią­zana z fran­cu­skim krę­giem kul­tu­ro­wym — Elż­bieta Si­kora. Li­bretto stwo­rzyła Agata Mi­kla­szew­ska, pi­sarka i li­bre­cistka, któ­rej mu­si­cal Me­tro od 20 lat nie scho­dzi z de­sek sce­nicz­nych. Opera po­ka­zuje Ma­rię Skło­­do­w­ską-Cu­­rie […]