Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ciepło’

Prąd i ciepło z wodoru

Silnik Wankla (zwany rów­nież sil­ni­kiem z ob­ro­towym tło­kiem) znany jest za­pewne tylko osobom, które mają do­mieszkę ben­zyny we krwi. Reszta ogląda się za Mazdą RX-​8, nie wie­dząc, że pod maską tego spor­to­wego sa­mo­chodu pra­cuje nie­wielki, bo ma­jący po­jem­ność za­le­dwie 1300 cm³ silnik o mocy ponad 230 KM. Po­nieważ to rzadkie auta, naj­ła­twiej spo­tkać je w […]

Podgląd: Ziółka prosto z dachu

Ziółka prosto z dachu

Czemu nie upra­wiać sa­łaty i po­mi­dorów tam, gdzie mieszka więk­szość kon­su­mentów, a więc w mie­ście? Pła­skie dachy wielu bu­dynków zna­ko­micie na­dają się do ho­dowli wa­rzyw w przy­do­mo­wych czy przy­biu­ro­wych szklar­niach. Z ta­kiego za­ło­żenia wy­szli in­ży­nie­rowie z Fraunhofer-​Institut fur Umwelt-​, Si­cher­heits– und Ener­gie­technik (In­stytut tech­no­logii dla śro­do­wiska, bez­pie­czeń­stwa i energii) UMSICHT w Obe­rhausen. Idea roz­woju miejskiego […]

Podgląd: Jajecznica nie przypalona, ale czy zdrowa?

Jajecznica nie przypalona, ale czy zdrowa?

Kiedy ostatni raz sma­ży­li­ście na przy­kład ja­jecz­nicę na te­flo­nowej pa­telni? Za­sta­na­wia­li­ście się przy tej okazji jak ta super po­włoka, dzięki której trud­niej przy­palić obiad, wpływa na wasze zdrowie? Do pro­dukcji wielu rzeczy co­dzien­nego użytku używa się syn­te­tycz­nych związków che­micz­nych z grupy per­flu­oro­wę­glo­wo­dorów (PFC). Na­leży do nich między in­nymi wła­śnie te­flon. Są to sub­stancje nie wchłaniające […]

Podgląd: Panienka z okienka

Panienka z okienka

Pa­mię­tacie film ro­dzimej pro­dukcji o wdzięcznym ty­tule Pa­nienka z okienka? Bo­ha­terka była równie wdzięczna i piękna, a za­ko­chani i pod­ko­chu­jący się w niej pa­nowie wzdy­chali do niej czule. Jej widok do­dawał im nowej energii do życia. Energia z okienka..? Dla­czego by nie? Przez okna ucieka prze­cież dość dużo energii cieplnej. By to zmienić na­ukowcy wpadli […]

Czy w Polsce mamy instalacje geotermalne?

Do­datek do au­dycji nr 15 Czy w Polsce mamy in­sta­lacje geotermalne?

Czy wykorzystywanie energii geomtermalnej do ogrzewania mieszkania jest opłacalne?

Do­datek do au­dycji nr 15 Czy wy­ko­rzy­sty­wanie energii geo­m­ter­malnej do ogrze­wania miesz­kania jest opłacalne?

Czy energię geotermalnej można pozyskać z każdego miejsca na Ziemi?

Do­datek do au­dycji nr 15 Czy energię geo­ter­malnej można po­zy­skać z każ­dego miejsca na Ziemi?