Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘choroba’

Podgląd: Wszyscy niebieskoocy mają wspólnego przodka?

Wszyscy niebieskoocy mają wspólnego przodka?

Co maja wspól­nego wszy­scy nie­bie­sko­ocy oprócz ko­loru tę­czó­wek? Mają praw­do­po­dob­nie wspól­nego przodka, u któ­rego nie­bie­ski ko­lor oczu po­ja­wił się jako mu­ta­cja około 6–10 tys. lat temu. To re­zul­taty ba­dań prze­pro­wa­dzo­nych przez Do­oben­chawns Uni­ver­si­tet w Ko­pen­ha­dze. Pier­wot­nie wszy­scy lu­dzie mieli ciemne oczy — stwier­dził Hans Eiberg, pra­cu­jący w in­sty­tu­cie bio­lo­gii ko­mór­ko­wej i mo­le­ku­lar­nej. Zmiana na­stą­piła w wy­niku mu­ta­cji, która osła­biła gen OCA2, […]

Podgląd: Dynia straszy, dynia leczy :)

Dynia straszy, dynia leczy :)

Nie wszyst­kim po­doba się za­bawa w Hal­lo­ween. Sym­bo­lem tego dnia jest dy­nia ze świeczką w środku i wy­cię­tymi otwo­rami. Skupmy się za­tem na niej. Dy­nia może być bar­dzo przy­datna dla osób cho­rych na cu­krzycę. Sub­stan­cje w niej wy­kryte być może będą mo­gły za­stą­pić lub znacz­nie zmniej­szyć dzienną dawkę in­su­liny po­da­wa­nej oso­bom cho­rym na cu­krzycę. Pod­czas ba­dań wy­ciąg z dyni po­ma­gał re­ge­ne­ro­wać […]

Podgląd: Pigułka — donosicielka

Pigułka — donosicielka

Po­lacy na­leżą po­dobno do świa­to­wej czo­łówki, je­śli cho­dzi o ły­ka­nie ta­ble­tek, ale tylko w przy­padku me­dy­ka­men­tów, które można ku­pić bez re­cepty. Gdy le­karz przy­pi­suje le­kar­stwa, sy­tu­acja się zmie­nia i pa­cjent… za­po­mina ich sto­so­wać. Na ry­nek, póki co tylko ame­ry­kań­ski, tra­fiła ta­bletka, która po­in­for­muje le­ka­rza o tym… czy zo­stała przy­jęta przez cho­rego. Ma ona roz­wią­zać pro­blem nie­prze­strze­ga­nia przez cho­rych za­le­ceń […]

Podgląd: Syntetyczne płytki krwi

Syntetyczne płytki krwi

Na­ukowcy z Ka­li­for­nii opra­co­wali me­todę two­rze­nia syn­te­tycz­nych pły­tek krwi. Mogą być wy­ko­rzy­sty­wane nie tylko do ta­mo­wa­nia krwo­toku, czy roz­pusz­cza­nia skrze­pów, ale po do­da­niu do nich od­po­wied­nich sub­stan­cji po­zwolą też ob­ra­zo­wać uszko­dzone na­czy­nia krwio­no­śne. Pod­sta­wo­wym za­da­niem pły­tek krwi jest ini­cjo­wa­nie pro­cesu krzep­nię­cia krwi i uła­twia­nie go­je­nia się ran. Ich nie­pra­wi­dłowa liczba, bądź za­bu­rze­nia dzia­ła­nia, zwią­zane z nie­któ­rymi cho­ro­bami mogą […]

Audycja 56 – Sztuczny chirurg, czyli o robotach medycznych

Co to są ro­boty me­dyczne? Do czego się przy­dają? Jak wy­gląda i działa słynny ro­bot chi­rur­giczny Da Vinci?

Audycja 52 – sztuczne wnętrze, czyli o endoprotezach

Co to jest en­do­pro­teza? Jak ją za­mon­to­wać? Co przy en­do­pro­te­zach mają do ro­boty in­ży­nie­ro­wie?

Prawa półkula mózgu odpowiada za depresję?

Lewa pół­kula mó­zgu jest wy­spe­cja­li­zo­wana w funk­cjach zwią­za­nych z mową, prawa – od­po­wiada za per­cep­cję sy­gna­łów nie­wer­bal­nych. Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tety Me­dycz­nego w Ło­dzi po­sta­wili hi­po­tezę, że za­bu­rze­nia w prze­twa­rza­niu in­for­ma­cji po­za­słow­nych mogą być pod­ło­żem de­pre­sji. Je­żeli ba­da­nia po­twier­dzą ich za­ło­że­nia, bę­dzie można zmo­dy­fi­ko­wać od­dzia­ły­wa­nia te­ra­peu­tyczne wo­bec cho­rych i sku­tecz­niej ich le­czyć. Dr n. med. Mo­nika Ta­la­row­ska jest psy­cho­lo­giem kli­nicz­nym, a dr hab. […]

Audycja 51 – zęby odporne na zgrzytanie, czyli o implantach stomatologicznych

Z czego robi się im­planty zę­bów? Jak się je mon­tuje? Do czego den­ty­ście po­trzebny jest in­ży­nier?

Audycja 50 – Podgłośnić rzeczywistość, czyli o wspomaganiu słuchu

Jak to się dzieje, że sły­szymy? Jak wy­gląda no­wo­cze­sny apa­rat słu­chowy? Po co komu im­plant w śli­maku?

Audycja 49 — mali agenci, czyli o szczepionkach

Szcze­pić, nie szcze­pić? Co wła­ści­wie da­jemy so­bie wstrzyk­nąć i po co? Jak się robi an­ty­gen? czy pol­scy na­ukowcy po­mogą wal­czyć z ma­la­rią

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›