Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘chlorofil’

Podgląd: Czy człowiek może sobie wszczepić chlorofil i produkować pożywienie?

Czy człowiek może sobie wszczepić chlorofil i produkować pożywienie?

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych pytań” Światło sło­neczne jest naj­waż­niej­szym źró­dłem energii dla prawie wszyst­kich or­ga­ni­zmów ży­wych. Energia tego pro­mie­nio­wania jest wy­ko­rzy­sty­wana w pro­cesie fo­to­syn­tezy do wy­twa­rzania związków or­ga­nicz­nych z dwu­tlenku węgla i wody. Z tej zdol­ności ro­ślin i glonów ko­rzy­stają zwie­rzęta (w tym także czło­wiek), któ­rych życie jest uza­leż­nione od po­bie­rania sub­stancji organicznych […]