Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘chemia’

W dużym stawie, byłabym małą rybką

Jest czo­łowym w świecie elek­tro­che­mi­kiem zaj­mu­jącym się kon­den­sa­to­rami – pierwsza pod względem cy­to­wal­ności i liczby pu­bli­kacji. Za gra­nicą myślą, że jest męż­czyzną. Chcia­łaby, żeby w Polsce jeź­dziły au­to­busy takie, jak w Szan­ghaju. Roz­mowa z prof. Elż­bietą Frąc­ko­wiak, lau­re­atką na­grody Fun­dacji na Rzecz Nauki Pol­skiej. Na­groda, którą Pani otrzy­mała, na­zy­wana jest nie­kiedy Pol­skim No­blem. To ogromny […]

Podgląd: C8 H11 N czyli miłość

C8 H11 N czyli miłość

Czy to jest mi­łość, czy to jest ko­chanie..? Po­rywy to serca, czy zwykła chemia? Czy da się ją jakoś ra­cjo­nalnie wy­tłu­ma­czyć? Czy rze­czy­wi­ście tra­cimy głowę, gdy je­steśmy za­ko­chani? Cza­sami sły­szymy o za­ko­chaniu się od pierw­szego wej­rzenia. Na­ukowcy twierdzą jednak, że jest to nie­moż­liwe. Po­wstał nawet wzór na mi­łość. Opra­cował go Ger­hard Crom­bach, nie­miecki uczony. Miłość […]

Audycji 42 — Co zderza zderzacz, czyli o akceleratorach cząstek

Co to są ha­drony i po co się je ze sobą zderza? Co się dzieje w ak­ce­le­ra­to­rach cząstek?

Podgląd: Chemiczny nobel był „półkownikiem”

Chemiczny nobel był „półkownikiem”

Mamy ko­lejne od­krycie, w które nie wie­rzył nawet jego autor, gdy go do­ko­nywał. Mamy ko­lej­nego na­ukowca uho­no­ro­wa­nego Na­grodą Nobla. Na do­datek od­krycie to kiedyś mo­gli­byśmy na­zwać „pół­kow­ni­kiem”. Dla­czego? Od­krycia kwa­zi­krysz­tałów do­konał już w kwietniu 1982 roku, ale długo mu­siał wal­czyć o pu­bli­kację swo­jego od­krycia. Młod­szym czy­tel­nikom spieszę z in­for­ma­acją — „pół­kow­ni­kami” na­zy­wano w cza­sach Polski […]

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 12

Shot Naukowy — Odcinek 12