Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘boli’

Podgląd: Internet pełen kropek

Internet pełen kropek

Liczby robią wra­żenie, ale nic nie wbija w fotel tak jak prosta wi­zu­ali­zacja. W ra­mach nie­ko­mer­cyj­nego pro­jektu Ro­sjanin Ru­slan Eni­keev stwo­rzył mapę in­ter­netu, pre­zen­tując wir­tu­alny świat w formie ko­lo­ro­wych kropek. Można sobie obej­rzeć i ogarnąć, trudny do wy­obra­żenia, świat in­ter­netu i po­równać, jak mają się do siebie naj­większe i naj­mniejsze por­tale. Pro­jekt na­zywa się The […]

Podgląd: Samochód musi brzmieć jak…

Samochód musi brzmieć jak…

Przy­szłość nie­wąt­pliwie na­leży do sa­mo­chodów elek­trycz­nych. Są eko­lo­giczne i…ciche. Zda­niem spe­cja­li­stów od mo­to­ry­zacji — zbyt ciche! Jeśli są niemal bez­sze­lestne, mogą po prostu być nie­bez­pieczne. Choć tyle się mówi i pisze o nad­miernym ha­łasie spo­wo­do­wanym mo­to­ry­zacją, oka­zuje się, że od­głosy, jakie wy­daje sa­mo­chód z sil­ni­kiem spa­li­nowym ma swoje za­lety. Sa­mo­chód wy­dając cha­rak­te­ry­styczne dla siebie odgłosy […]

Podgląd: Wulgaryzmy na receptę?

Wulgaryzmy na receptę?

Li­czy­li­ście kiedyś ile razy dziennie prze­kli­nacie? Ile razy sły­szycie prze­kleń­stwa? Klniemy gdy je­steśmy źli, ale teraz kląć mo­żemy zgodnie z za­le­ce­niami le­karza. Zwłaszcza, gdy ceny leków są coraz wyższe. Oka­zuje się bo­wiem, że prze­kleń­stwa po­zwa­lają uśmie­rzyć ból. Czy będą zatem przy­pi­sy­wane na re­ceptę? Ra­czej nie, choć rze­czy­wi­ście mogą być re­ceptą na ból. Wie­dzie­liśmy to podświadomie… […]